Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Molo Tata, ndicela ubuza xa ndiphupha ndisehlathini, ndibone isithatha kuthiwa esi sithatha mandisiphephe singathi nca kum, ukuba siye sathi nca kum ndizokuba sisithunzela ukuba asithanga nca andizobasiso.

Elesibini, ndiphuphe umlomo ugcwele ilindle wonke, ndizame ulikhupha, uye ugcwala lilo. Elokugqibela, ndiphuphe ndiwelwa ngamazinyo onke, ayandihlupha omathathu ndithe ndokubona le nombolo kwiSolezwe ndathi mhlawumbi ndoncedakala!

Impendulo: Amaphupha wakho aveza izinto ezimbini. Okokuqala wena uneentshaba eziliqela kunye nabantu abafuna ukubamba impumelelo yakho ebomini. Ubuye futhi ube nesimnyama kwizinto zakho.

Okwesibini – wena unomshologu, kwaye kukhangeleka iyeyona nto izakunceda ukususa zonke ezi zinto sele ndizikhankanyile ngentla. Zama ke sisi ukuvuma umshologu lowo.

Iphupha: Ndiphupha inyoka enkuluuu indileqa, ndiba ngaphuma ndiye komnye umzi, ndihlale umzuzwana ndiphinde ndiyive nantso ifutha isiza, ndiyigalele ispiriti ndiyintumeke ngomlilo kodwa ingaze ife. Ndade ndathatha intonga enkulu ndayicinezela apha entanyeni, yakhala isikhalo ongathi lisele, yafa kengoku….Lithetha ukuthini?

Impendulo: Camagu. Kukhangeleka umoyisile umoya omdaka emaphupheni, kumele ke wenze kanjalo kwimeko yakho kuba inyoka leyo yimimoya engendawo ekurhangqileyo, vuya kuba abantu bakowenu sele bekoyisele emaphupheni, ngoku ke ncedisana nabo ngokuthi ujongane nempilo yakho. Camagu!

Iphupha: Camagu Tata! Ndihlutshwa lithongo apha! Ndithonga ngathi ndisekhaya, ingathi kuyasanyentwa phandle kuhle, qha ndizibone sendisemsebenzini wam ngathi kukho apho ndiza kuya khona, qha ndibone elinye ixhegwazana ndithi ndisaliqwalasele lise liphele emehlweni ndilikhangele kuse, sendibone umntu ongumama onxibe impahla ezimhlophe, ingxwala yakhe apha ebuswemi seyikhuthuka ingathi ndivele ndamtsibela ndamthandazela ndimdlikidla ndikhwaza igama likaYesu. Ndothuka!

Impendulo: Qhubeka ke usenza njengoko ubusenza emathongweni kodwa ke oko akwanelanga kuba kuyacaca ukuba isiphiwo sakho silapho kwelo cala. Zama ke ukufumana umntu onokunceda ukuvuselela isiphiwo eso.

Iphupha: Ndiphuphe ngathi ndineePini apha emlonyeni, ide enye iqhawuke intloko, xa ndizama ukukhupha le ntloko yepin kunyuke ezinye apha emqaleni ngaphakathi ndimane ndizitsala ndizikhupha qho, ndide ndoyika nokuginya amathe ndicinga ukuhlatywa.

Ndisoloko ndiphupha ndingaboni amehlo ebuhlungu ephuma iinyembezi, xa ndizama ukujonga kodwa ndingaboni tuu.

Impendulo: Ewe kaloku, uzakuthi utyhaphake ngokwenene xa wena usala ukuthunywa, ingxaki wena unguzwi lakhe, ngoku iphupha eli liyakulumkisa ukuba uyeke ukubaleka wenze le nto ifunwa ngabantu bakowenu kuba wena unobizo.

Ukhumbule ukunganaki kungakuphathela iingxaki ezininzi.

Iphupha: Molweni, xa umana uphupha ungaboni kakuhle ngathi uyimfama sube kutheni?

Impendulo: Oku kuse nokubangelwa kukungawenzi amasiko nezithethe zakowenu. Khumbula ke ukuba iphupha elinje liqulathe umyalezo wokugqibela phambi kokuba akunikele umva amawenu.

IPHUPHA: Camagu Mhlekazi, ndicela undilawulele eliphupha, ndizibone ndisendlini yasekhaya, kwangena intombi yafika yandembathisa ngento esindayo, ndacinga lifele ndathi mandiyiphathe kanti lilapu likaMhlekazi, apha emqaleni lineleyisi ebutyheli, ndithe ndisajonge leyo, kwangena kwale ntombi iphethe intsimbi emhlophe eluhlaza, nebomvu.

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba unobizo kwaye lifikile ixesha lokuba wamkele ubizo olo. Chosi!

IPHUPHA: Ndiphupha ndigrumba emhlabeni kwaphuma amaqanda. Kwavela impangele enye ndayibamba, sayibanga nomntwana wasekhaya eyifuna naye.

IMPENDULO: Impangele sisihlwele kumakhaya amaninzi kwaye xa kukho iqanda apho kubonakala ukwanda. Iphupha elinjena lise nokuthetha izinto eziliqela ingakumbi xa kukho imisebenzi engxangileyo ekhaya. Lizama ukuchaza ukuba ukuze kubekho inkqubela kufuneka kwenziwe loo misebenzi ukuze kuzokulunga izinto.

Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer pha okanye usithumelele iphupha lakho kumnxeba kaWhatsapp

wethu: 063 743 9538