Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Camagu…Ndiphuphe ndileqwa ngabafana abathathu, ngathi ndibalekela kwindawo ethengisa utywala, ngathi ndazimela, kwakho le ntombazana indixelayo ukuba ndizimele phi na.

Xa bendifumana abafana ngathi bandikhomba ngebhozo, kodwa khange bandihlabe. Omnye wabo wasuka wandifaka inaliti kumnwe wam, ngoku ngathi ndiyakhala ndithi ndizokuya, bandimke ndiyokuthatha abantwana bam kumama, izokube inguye lona ubagcinayo ngoba ngoku ndiyazibona ukuya ndiyafa. Ndithe ndisendleleni eya kumama wam ndakhonkothwa yinja enkulu, kwaye umama wam sewa swelekayo yena. Ndicela ukwazi ukuba eli phupha lithetha ukuthini na?

Impendulo: Camagu. Iphupha lakho liqulathe isilumnkiso kwaye ngokubona kwam kudala kukho nezinye ngaphambili oye wena awazithathela ngqalelo.

Ezi zilumkiso zivela ngenxa yokutyeshela kwakho imisebenzi yekhaya engxangileyo, nefuna ukwenziwa ngabo baselungelweni loko kuquka wena njengomntu oza kunika umkhomba ndlela.

Amawenu akruqukile kwaye sele kumbovu ukuba akunikele umva, kwaye xa ethe enza njalo iintshaba ziza kuzenzela kuwe nabanye aba bandakanyekayo. Zama ke ukuqoshelisa imicimbi yekhaya. Chosi!

Iphupha: Mholweni, kunephupho elindithe nca. Umakazi wam wasweleka, ngoku apha ephupheni undinika amantshontsho amhlophe amaninzi, uthi ayagodola mandizame abe shushu athi mandimphekele izambane lodwa, phandle ecaleni kwethango, yena kunendawo afuna ukuya kuyo ungqengqile ebhedini ngoku atshoyo.

Impendulo: Ewe kaloku, uMakazi wakho niyambambezela kwindlela yakhe, umoya wakhe awude uhlangane nabanye abazizalamane zakhe abasele balandulela eli ngenxa yokuba umsebenzi wakhe anikawenzi.

Khumbula ukuba kwiziduko eziliqela, ingakumbi kubantu abantetho yabo isisiXhosa, umntu wasetyhini uye enzelwe umsebenzi ekuthiwa kukuphiwa iinkobe xa ethe walandulela eli, ukanti ke abanye banendlela ethile yokwenza oku, le nto ke yohluka ngokwemizi ngemizi. Zama ke nihlanganise abantu bekhaya ukuzama ukufumana isisombululo kule nyewe.

Iphupha: Camagu tata, ndinguThamsanqa Phala, ndemka kwidolophu apho ndakhulela khona nalapho abazali bam bangcwatyelwa khona, ndazithengela indlu kwindawo entsha kwenye idolophu. Ndiye ndaphupha ngathi ndingena kwindlu enabantu abangootata behleli, kukho ibhekile yomqombothi ethe gabhu, ndithe xa ndiyithatha ndizawusela, kwaphakama utata wam ondizalayo enomsindo wokuba ndingavunyelwa ukuba ndisele kula bhekile kuba akandazi nokuba ndivela phi kwaye ndihleli phi, andabi sayisela lo bhekile ndisoyika utata. Ndicela undikhanyisele ngeli phupha ukuba lithetha uthini?

Impendulo: Camagu. Kaloku umntu esakuba ephuma ekhayeni lakhe uyatsho kubanikazi mzi ukuba uyahamba, abuye futhi ukufika kwakhe kwindawo aya kuyo azichaze ukuba ungubani, waphi. Yonke ke lento yenziwa ngomsetyenzana wegogogo lotywala phakathi.

Usakugqiba yonke lo nto, ubuye uvule umzi lowo ngomsebenzi ekuthiwa luvulo nxiwa. Konke oku wenzela ukuba abantu bakowenu ze bangakukhangeli bazi apho ukhoyo. Yiyo lonto uyihlo enomsindo emaphupheni kuba wena ufana nomntu olahlekileyo kuba awaziwa apho ukhoyo.

Iphupha: Tata ngethemba uyaphila, ndicela undincende apha, ndihlutshwa liphupha elinye elindithanda kakhulu ukuliphupha de ndiya liphindaphinda. Ndiphupha ndihamba engceni eluhlaza, endaweni ethe tyaba, xa ndijonga pambili, ndibone iigusha ndize kanjalo xa ndikufutshane, hayi bo ziNgwe ezi ayizizo iigusha, ndoyike kakhulu, zize apha kum, xa zifika zingandityi, zinyuke ngam zibonakalisa ukundivuyela zona nangona mna ndisoyika. Liyandithanda eli phupha tata, nokuba livela ngendlela ezingafani, kodwa iphupha lam lineNgwe phakathi, phofu azilwi nam, yiyo le nto yenza ndixhalabe zeziNgwe zivela oko kum. Litsho ntoni Tata? Nakwi So lezwe ndandibhalile, qha ke andiyi oko edolophini, ithuba lokuthenga iphepha andinalo, ndise zilalini. Enkosi! Ndim uLungisile.

Impendulo: Ingwe sisilo kumakhaya aliqela, kwaye siyavela xa kukho into ezama ukutyhilwa ngamanyange. Kukhangeleka ukuba abantu bakowenu abalele ukuthula bananto abafuna ukuyiveza kuwe, kwaye le nto ifuna wena uthathe uxanduva. Umzekelo xa abantu bakowenu befuna ukuba kuphakanyiswe wena njengentlabi yekhaya, bazakumane bekuvelela kanje ude ube kanti wamnele lo nto. Zama ke ukuhlanganisa oosokhaya nifune le ndawo kufuneka ilungisiwe. Camagu!

* Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer pha okanye usithumelele iphupha lakho kumnxeba kaWhatsapp

wethu: 063 743 9538