Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Ndicela ukubuza: Xa uphupha usitya inyama uyinikwa ngumhlobo wakho, uze ufune ukuhlanza ukugqiba kwakho kusube kutheni?

Impendulo: Ukuphupha usitya asinto intle ephupheni kakhulu, ingakumbi ukuphupha usitya inyama. Xa uhlanza into leyo uyityileyo kuchaza ukungahlambuluki kwayo.

Umbuzo ke ngowokuba ingaba ithini inxaxheba yalowo ukunika inyama kwiphupha elo. Kumaxesha amaninzi abantu baye baphulukana nabahlobo babo ngenxa yezinto ezininzi kuquka ingxabano ebangelwa ngumona.

Iphupha lakho liyakulumkisa, kwaye likwazisa ukuba hlala uvule amehlo kwaye uthe qwa ingakumbi kwicala elibhekisele kumhlobo lowo.

Iphupha: Ndiphuphe ingathi ndilapha ekhaya, kwaye ndihleli nabazala bam nomnye umama walapha ekuhlaleni, ngokunjalo nomama wabazala aba bam, ngoku ingathi umzala wam ongumfana ungenisa impahla yendlu entsha apha endlini, ngoku ekuhambeni kwexesha ndiqaphele ukuba kukho umntwana omncinci kakhulu apha endlwini, qha andimazi ngokabani, lo mntwana umncinci kucace ukuba ufakwe kwisifudumezi sokutya (microwave), qha ayilayitwanga kwaye ivuliwe, ngoku ndiqaphele ukuba lo mntwana uyakhala, xa ndiyoku mthatha ndibone sele ethathwa ngomnye umfana walapha ekuhlaleni, uthe xa emthatha ngala pleyiti ikwisifudumezi, aphuncuke umntwana qha angawi phantsi, awele kwakwesa sifudumezi, kube sekufika lo mama walapha ekuhlaleni kengoku, amthabathe lo mntwana aqaphele ukuba uzithumile, amtshintshe ke xa egqibile asuke lo mama, adlale ngeli lindle lalo mntwana elisesityeni, uyalicubha ugalele namanzi kulo. Ndothuke xa kulapho ndivuke.

Impendulo: Camagu, iphupha libonisa izinto ezininzi nezingumceli-mngeni kwikhaya lenu. Kuyacaca ukuba nokuba nenza ntoni na ngoku ayisayi kuze ibe yimpumelelo ngenxa yemimoya yobumnyama enigubungeleyo.

Iphupha eli libuya libonise ukuba kukho bantu bathile abanganinqweneleli okuhle konke nabazama ukubhangisa ikhaya elo. Nina ekumele nikwenze kukuba nizame indlela yokukhucula ikhaya elo.

Iphupha: Ndiphupha indoda endandithandana nayo, ndinabantwana kuyo, amantombi amabini, seyasweleka singazange satshata. Ndiphupha ihleli ezantsi kwebhedi isithi ilambile mandiyiphakele.

Impendulo: Camagu Sisi. Lowo nguyise wabantwana bakho, kwaye ukungatshati akutsho ukuthi akukho buhlobo phakathi kwenu, khumbula ukuba umfi lowo utyale imbewu esezakukhula igqame ngomso.

Ngoko ke, xa abantu bakokwabo ingabantu abatshikilela amasiko okanye abangazimiselanga kunanza izinto zabo, unelungelo kengoku umfi ukuvela kuwe.

Iphupha eli lakhe lichaza imisebenzi ayifunayo, ukhumbule ukuba uninzi lwethu bantu besintu umntu wabo esakusweleka uyakhatshwa, aze futhi abuyiswe kananjalo. Chosi.

Iphupha: Camagu! Ndohlukana notata womntwana wam enenyanga ezintathu umntwana, ngoku utata wakhe umana evela emaphupheni kum sihleli sonwabile, ethetha ezithoba kum, kodwa xa elapha ezokubona umntwana akathethi, uvele andibe ngamehlo.

Impendulo: Umntwana ngowabantu ababini uyise nonina, akukhathaliseki nokuba anisavani nina. Ibuye ibe yingxaki kakhulu kumntwana okhethekileyo kuba uzakufuna imicimbi yamacala omabini abazali bakhe. Ngoko ke zama ukuthethisana noyise ukuze nibone ukuba yimisebenzi mini ekumele yenziwe ukuphilisa umntwana lowo.

Iphupha: Ndiphupha ndiselwandle elinamanzi amdaka, ngathi kukho abantu abadadayo abanxibe iimpahla, nam ndinxibe zona, ingathi mna andide nditshone, ndihambela kudana, emveni koko ndothuka. Lithetha ukuthini?

Impendulo: Wena unobizo, hlanganisa abantu bakowenu nibonisane ngeninokwenza ukuzama ukukhangela ukuba, hlobo luni lobizo olo kwaye kufanele kwenziwe njani. Chosi!

Iphupha: Ndicela ukubuza, xa ndiphupha ndithandazela abantu baphile. Ndiphinde ndiphuphe ndithanjiswa okanye ndisikelelwa, ingaba lithetha ukuthini?

Impendulo: Sabela uyabizwa. Eyakho indlela isekuphiliseni abantu, zama ke ukuhlanganisa abantu bakowenu ukufumana umkhombandlela kule meko.

Iphupha: Ndinephupha, ndiphupha ndilala nomntu oyindoda qho xa ndilele, kodwa kube kungekho mntu. Ngeziny’imini ibengathi ngumntwana omncinci, ndethuke sendimanzi.

Impendulo: Camagu! Funa uncedo ngokukhawuleza kuba imeko yakho inobuzaza kakhulu.

– Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer pha okanye usithumele iphupha lakho kumnxeba kaWhatsapp wethu.