Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Ndikhathazwa liphupha apha! Ndiphupha utata nomama kwakunye nobhuti wam, abangasekhoyo. Kweli phupha ndihamba kwindawo enegadi entle echumileyo, ndiphinde ndizibone kwindawo elithafa, enoomama abathengisayo inyama yangaphakathi neyomzimba eyojiweyo. Ndisakufika ekhaya, ndavulelwa ngubhuti wam lo waswelekayo xa ndingena kumnyango ongaphambili. Ndithe ndisothuke leyo ndabona abantu abongoomama abahlala kwisitalato endihlala kuso, namalungu osapho. Xa bengena kwavela utata, bahlala phantsi bangqunga bengathethi nto, bethembiselana, de udadobawo wandibizela ekamireni wandixelela ukuba umama uswelekile. Ndakhala, bathi kum mandikhale ndonele. Into endimangazayo kukuba bonke ababantu bavela kweli phupha basweleka ngo-2012.

Impendulo: Camagu sisi! Kukhangeleka ngathi ukusukela oko bathi basweleka ababantu zange kubekho nto nibenzela yona nilikhaya ukukhulula imiphefumlo yabo. Ukuba babehambe ngengozi kufanele ukuba nenza umsebenzi wokuhlambulula ikhaya ukuze lingaphindi ligaxeleke kwishwangusha elinjalo kwakhona.

Ndicebisa ukuba nihlanganise amathile ekhaya elo, nigqibe ngokuba ningayenza nini le misebenzi. Lisezakuquqa libuyelela eli phupha ukuba anikwenzi oko liniyalela kona.

Iphupha: Ndiphupha ingathi ndingena emzini esasingenela kuyo umthandazo silulutsha, kodwa ndingene ngemva ndafika kukho isitulo ndahlala kwabe kuculwa kwigumbi elingaphambili.

Ndithe ndisahleli kwafika usisi wam omdala ehamba namantombi amabini nosana sahlala sonke. Siye sangena kule ndlu kuculwa kuyo, kusacula njalo yangathi sisekhaya.

Xa sijonga phambi kwendlu kukho into engathi lidama lamanzi, elinabantu abanganxibanga apha ngentla, izigantsotso zamadoda. Phakathi kwabo kukho lo unomzimba omncinci ongathi uyalwa nababantu, de wamohlula lowo ebesilwa naye.

Emva koko wantywila kulo manzi, baphuma apho emanzini beza kuthi. Ndithe ndisamile kwathi gqi umfana ongummelwane owaswelekayo waya kubo.

Uthe esathetha nabo, ejonge ecaleni bakhupha into kuye epokothweni kanti yimela bamkhomba ngayo. Sithe sisabukele lo nto bahlala phantsi bakhupha into engathi sisitofu bamtofa ngayo wawa phantsi ezibhija.

Omnye wabo wasifaka kulo ahamba naye esisitofu naye wawa ezibhija. Emva koko wasigibisela kum ndasiphepha asandichana ndasithatha ndasifaka kuye. Ndothuke besazibhija bobathathu. Ingaba lithetha ntoni eli phupha?

Impendulo: Camagu! Eli phupha lichaza umsebenzi wemfukamo yekhaya nekufuneka yenziwe ukuphilisa bonke abantu bekhaya. Imfukamo ekumila kunje iluncedo kwizinto ezininzi nezichaphazela ikhaya kwakunye nokuzisa ukuphila kwabo bampilo inkenenkene.

Iphupha: Ndiphuphe ndihleli phantsi kwamanzi, kwaye ingathi ndiyonwabele lo nto. Ndithe ndisakuphuma apho ndasuka ndanesithukuthezi.

Ndisengaphandle kwangathi kukho oomama abasebenzayo, wathi omnye wabo “bekungamelanga ukuba uyaphuma kaloku ntombi, wena uzakuhlala intsuku ezili-16 phantsi kwamanzi.” Ndithe bendingayazi, kulungile, ndaphinda ndabuyela emanzini.

Impendulo: Camagu! Iphupha lakho lichaza ukuba wena ungumntu onobizo lobugqirha. Oko kuhlala phantsi kwamanzi yimfukamo ekufuneka uyenzile njengoko iphupha lichaza.

Ukuze ukwazi ukufumana umkhomba ndlela ngephupha elo kuzakufuneka uhlale phantsi nomntu onamava kwimicimbi yokuthwasa, nibonisane ngendlela ekufanele ukuba wenze ngayo ufezekisa iphupha elo lakho.

Iphupha: Xa uphupha unikwa imali engamaphepha, lithetha ukuthini?

Impendulo: Camagu! Ukuphupha unikwa imali engamaphepha kuchaza into entle ezakuza kuwe.

Ukuba ungumntu ongafumani msebenzi, iphupha elinje lizisa ithemba kuwe, lokuba sele kumbovu ukuba nawe ususwe ebugxwayibeni. Hlala ulindile kuba kuninzi okuzayo.

Chosi!

Ungathumela iphupha lakho kuWhatsapp wethu

063 743 9538

isibhalo@inl.

co.za. UMphilisi ukhona kuFacebook: uMphilisi –

The Healer