Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Ndiphupha ndiqabe into emhlophe engathi yidoni, ngathi kukho abantu abaninzi banxibe izinto ezinde ezimhlophe, xa behamba ziyangxola ezi zinto ngathi zisaka ezi zakudala. Mna ndihlale phantsi ecaleni kwam kwahlala umalume wam, ingathi kuthiwa makandixelele into, athe esayixela waphuma utata kamama kulo mgca, ndambuza ndisithi, “nawe tatomkhulu ulapha?” Waphinda wangena emgceni. Ikwangathi kukho nabantwana abaneshumi leminyaka, umalume undixelele ngedyokhwe, ngathi ndibilile yile nto isebusweni.

Impendulo: Ukuqaba into emhlophe, leyo yinto eyenziwa ngabantu abanengulo emhlophe okanye mandithi lubizo lobugqirha ngokwasesiXhoseni. Kwanabo bantu bathe bavela kwakwiphupha eli bevathe iingubo okanye iimpahla ezimhlophe ikwayindlela yokubonisa wena apho lubizo lwakho lukhoyo. Ukuhlala phantsi kukubonisa isidima kwakunye nokuba uyalwamnkela ubizo olo.

Iphupha eli lakho liyakubonisa mhlophe ukuba utatomkhulu lowo nguye okuthi jize ngesi sipho kwaye ukusamnkela kuzakuphathela okuhle kodwa kwaye unaye ngezibele zakhe uzakuvuza.

Khumbula ke ukuthi indlela ubani anikwa ngayo esi sipho kwakunye nekumele lowo utyumjiweyo akwenze kuxhomekeke kubantu bakowabo abo bamnikayo. Chosi.

Iphepha: Ndiphuphe ndikwa dadobawo, apho umntanam ahlala khona. Zange ndaya khona, kodwa ndiphuphe ndikwenye iflethi phaya, ndibona ibhakethe elinobumdaka pantsi kwebhedi, kweza namantshontsho amabini ehagu engena ebaleka. Ndizame ukuwagxotha kuba ndingafuni ukuba angene achithe eli bhakethe. Latsiba elinye lakhwela phezu kwale bhedi, yabe ingondlulwanga, kwakhala usana libilile kuba ligqunyiwe, ndalithatha.

Impendulo: Hamba sisi uyokuthatha umntwana wakho. Iphupha lakho lichaza lonto. Khumbula ukuba wonke umntwana ekukhukhuleni kwakhe uyakudinga ukunakekelwa ngabazali bakhe.

Ukunikezela ngomntwana wakho ngamanye amaxesha kuye kuze neziphumo ezibi kude kubenzima mpela xa kanti umntwana lowo uyabangwa zizihlwele zakhe

Iphupha 3: Ndiphupha ndiseKhaya khulu kukho umsebenzi, ngathi bekusandulukungcwatywa, kukho ibhafu abantu bayahlanjwa ingathi bakhutshwa isimnyama.

Mna ndihambela kude kulo ronta bahlanjelwa kuwo, kukho umama onxibe iqhiya ebomvu namhlophe namnyama, ulayite amakhandlela amathathu amhlophe elinye liluhlaza, ze elinye libe mthubi, ngelixa elinye libomvu, ewonke asixhenxe.

Xa ndizakugoduka kubekho into ethi mandibuze kulo mama uhlamba abantu ukuba ndingaqhubeka ndiwenze na umqombothi kuba bendimiswe ngumgcwabo, laphela ithongo.

Impendulo: Umele kuwabulela amawenu ngomyalezo ocacileyo kuba iphupha lakho licace gca okwekati emhlophe ehlungwini.

Ewe kaloku ibe iyinto yesintu ukuba xa kuthe kwehla isimnyama ekhayeni abantu bazile, kusakuphela ixesha lenzilo babuye bahlanjululwe ngokuthi kuhlanjwe ukufa oko phakathi kwekhaya.

Lento ke ibisenziwa ngenjongo zokuba ukufa oku kungaquqi ekhayeni elo. Xa kunamhlanje abantu bazilibele ezo zinto.

Zama ke ukuba uhlanganise ikhaya nifune umntu oselungelweni lokunihlambulula kwisimnyama eso ukuze nizokwazi ukwenza eminye imisebenzi yekhaya kungekho chaphaza elizakuni misa ngxi. Chosi

Iphupha: Ndihlala ndiphupha amanzi asedamini elikhulu elinezilwanyana zamanzi ezoyikisayo kodwa azizi kum. Lubakhona uvalo kuba kuthiwa ndizoya.

Impendulo: Khawukhe uthabathe iintonga uyokuyisabela le nto kodwa ke nam ndingabhula umbethe ndenjenje.

Amanzi kuthi mzi kantu athanda ukuvela xa kuthunyelwa umyalezo wokuba ubani lowo akhe azibhence ajonge ukuba ingaba likho na ichaphaza lobizo kuye ukuba alikho ingaba myalezo mni izihlwele zakhe ezizama ukuwubhekisa kuye. Camagu

KHUMBULA, ukuba unephupha orhalela ukuba lichazwe, thumela umyalezo ngombane ku: isibhalo@inl.co.za. Ungasindwendwela kuFacebook (ilisolezwe) okanye uTwitter (@ilisolezwe) usishiyele umyalezo. UMphilisi iyafumaneka nakuFacebook phantsi kwegama uMphilisi – The Healer