Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Ndicela ukubuza, xa uphupha inyoka emnyama ilapha endlini iyazifihla yaze yabonwa ngumtana wayithatha wazibhijela ngayo, simxelela ayijule yena wabe edlala ngayo.

Impendulo: Camagu Sisi. Ndiyayazi ukuba uninzi lwabantu inyoka luyayamanisa nemimoya yobumdaka, kanti ke ngamanye amaxesha akunjalo. Khumbula ukuba apha kuthi kukho abantu apho kwiziduko zabo kukho isilo esiyinyoka, ehlonipheke ngeyona ndlela, umzekelo ooJola.

Kweli lakho iphupha akubonakali ngathi inobuzaza le nyoka, nendlela le umntwana aziva ngayo kulo mdlalo wakhe nayo itsho ukuba yinto yalapho ekhayeni lenu.

Umbuzo ingangowokuba ifuna ntoni emntwaneni? Okanye ingaba ikho na into eyithethayo? Impendulo ngu ewe kodwa ifuna kwanina nilikhaya.

Iphupha: Ndiphupha umhlolokazi obe nomsindo xa ndigqibokumnceda. Uqale ngokuvela ingathi sifole evenkileni, ndiphethe iphephandaba, yena ufike wama emva kwam. Kuthe kuba ilayini ihamba kancinci sahlala ezitulweni, kodwa yena akafumana situlo ndamnika esam.

Undibuze ngento ekweli phephandaba, ndathi ndisakumphendula wanomsindo. Ndifike endlini ndisoyika ndingasanxibanga ngasentla, impahla ebendiyinxibile eyikhulule wayithatha. Endlini ndifike kusithiwa ungumntu ogqibokuphuma apha.

Impendulo: Ndiyayazi ukuba kuyaxhalabisa ukuphupha umhlolokazi, kwaye iphupha elinjalo libangela ingevane kwabaninzi, de ngamanye amaxesha umntu afune ukulisondeza kuye. Eneneni iphupha eli alichazi kufa koko liqulathe isilumnkiso ngengozi enokwehlela.

Umhlokazi lowo uvezwa njengemimoya engcolileyo ebamba impumelelo yakho kubomi nakwizinto zekhaya lakho. Ngokwenkolo ke iphupha elinje lithetha ukuthi kumele uquphe ukuthatha amanyathelo.

Iphupha: Dukuduku ndiphuphe umtshato, kodwa ndingayazi ukuba kutshata bani. Ibe ngathi ndibhidekile, le ndlu sikuyo andiyazi. Ndeva kusithiwa mandihlabele iculo, ndilayite kudala ndilindiwe. Ndilayite ikhandlela, ndicula iculo lenkonzo, nabanye bavuma kodwa ndingababoni.

Impendulo: Ukuphupha umtshato kuchaza ukufa okusondele kuwe okanye kwizizalwane zakho, okanye abahlobo bakho, kodwa oko kwayanyaniswa nomtshato wesilungu. Nangona ke ungazichazanga iinkcukacha ezo zalo mtshato nokumila kwawo, iphupha eli libuya liwunike umkhomba-ndlela ngamakhandlela kunye neengoma zecawe ezo uziculayo. Khumbula ukuba amakhandlela akhanyiswa ukususa ubumnyama evelisa ukukhanya, apho kubhujwe khona siye sayamanise nelifu elimnyama ze ukucula iingoma zecawe ibe yinto eyenzeka kumakhaya amaninzi athe akwalifu elimnyama. Lo nto ke iyayiseka imbono ethi iphupha eli lakho linokufa phakathi.

Iphupha: Ndiphuphe eli phupha kwade kwakabini. Ndiphupha amazinyo am ngathi ayaphuma onke.

Impendulo: Amaxesha amaninzi iphupha elinje livamise ukuthumela umyalezo kulowo unobizo lobugqirha. Lo ngomnye wemiyalezo yokuqala ethunyelwayo ukuzama ukwazisa ngesiphiwo eso unaso, kwaye usezakulandelwa luthotho lweminye. Eli lithuba lokubonisana nosapho lwakho malunga nemiqathango ekufanele ilandelwe ukukhawulelana nalo meko.

Iphupha: Ndiphupha ndikhonjwa ligqirha ngomtshoba wenkomo kodwa lona lizigqume ubuso alibonakali. Ingathi ndime ezantsi kwamanz’ engxangxasi kodwa la manzi abomvu ngathi liyeza lesiXhosa. Ingaba kuthetha ntoni?

Impendulo: Kaloku itshoba eli yinto yasemaGqirheni nethi ubani ayiphakamise esakube egoduswa emva kokunyangelwa intwaso.

Xa likhomba kuwe ke kuyatsho ukuba nawe ungumtyunjwa. Ngoko ke kufanele ukuba uthabathise ekhondwe lobizo olo.

Ingxangxasi zibonisa apho amandla kwesisipho sakho uzakuwafumana khona, kodwa ke yinto leyo ozakubonisana ngayo nalowo uzakunyanga.

Zama ke uhlanganise usapho nithathe amanyathelo ngendaba leyo yakho ithuba lisavuma. Camagu!