Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Camagu Mphilisi! Ndiphupha umntu endisandul’ uthandana naye, sineeveki ezintathu, andikalali naye, kodwa ndiyamthanda kakhulu.

Ndimphuphe kabini ngobunye ubusuku, ndaphinda ndamphupha okwesithathu sincokola siphuzana qha. Ndicela inkcazelo yeli phupha?

Impendulo: Camagu Mhlekazi! Uthando yenye nje imvakalelo ekunzima ukuyicacisa ngamanye amaxesha. Indlela oziva ngayo ngalowo usandula ukuhlangana naye iyakwazi ngamanye amaxesha nokuzibonakalisa ephupheni.

Oku kunokuchaza ukuba umfumene lowo ulubambo lwakho okanye isinqanda mathe sakho eso sitsha nizakucula iculo elinye amaxesha amaninzi oko kukuthi izakuba ngulomntu intliziyo yakho izakukholiseka nguye.

Into onokuyenza okwangoku kukumnika uthando lwakho ngaphandle kwimiqathango ukuze naye angakuthandabuzi. Ndingatsho nje ngokungafihlisi ukuba iphupha lakho liphembelelwa yimeko yezothando akukho nto inobungozi.

Iphupha: Ndicela inkcazelo ngephupha lomngqusho omhlophe ongaphekwanga ongenambotyi, endiwuphuphe uchithekile ndawuqokelela?

Impendulo: Umbona nako konke okuphuma kuko kuquka namzimba otywala bubutyebi bakwantu obo. Yinto ebekuphilwa ngayo emandulo phambili phaya. Iphupha lichaza ukuba kufuneka ukhe wenze igogogo lotywala ekhaya kukhe nje kutshicwe ngendlela yakwantu yonke lo nto isenzeka egameni lakho. Uyokuvuzwa ngoko. Camagu!

Iphupha: Ndinephupha elindoyikisayo. Ndiphupha inja engathi ifuna ukundiqwenga kodwa ayide ifikelele kum.

Xa ingeyonja iba yinkomo ebomvu, nayo ayide ifikelele kum kodwa ibonakala njengenkomo esemsindweni. Ndiye ndibaleke, ndisinde ngokuthi ndothuke ndivuke. Ndiyazama ukwenza imisebenzi engazange yenziwe ekhaya, abazali abasekho ndishiyeke ndedwa kodwa awupheli unyaka ndingakhange ndinukise amalongo ekhaya. Ngoku andiyazi ukuba yintoni ingxaki?

Impendulo: Inja kaloku ephupheni zizinyanya ezo, iphupha elinje lintlandlo mbini okokuqala, xa kukho isilumnkiso esivela kwizihlwele zakho malunga nento ekufuneka ubuyise unyawo kuyo, okwesibini xa kukho izinto zakowenu ongade uzenze.

Elesibini ke iphupha lingqina kanye lento ndigqibo kuyithetha ngentla yemisebenzi ongade uyenze yekhaya. Usenokucinga ukuba zonke izinto uzenza ngendlela kanti kusekho nto ithile oyiphosayo nengunobangela wephupha eli.

Ukuze ufumane isizathu kumele uthabathe iintonga uye emntwini.

Iphupha: Ndiphupha ingathi ndisendaweni eyindlu kodwa le ndawo ingamangcwaba. Kukho ingcwaba likatata osandul’ ukusweleka, kukho nelo mzala wam, kodwa lona livuliwe linebhokisi ezimbini enye inesigqobho.

Ingathi kuthiwa nam mandizombele elam ingcwaba.

Ndiye ndothuka, xa ndiphinda ndilala yangathi ngoku sisecaweni kufike abantu bezokusidubula kodwa mna ndithathe le mipu yabo ndibadubule bafe bonke ndincediswa ngutata, kodwa utata wasweleka.

Impendulo: Camagu! Okokuqala ndizakucebisa ukhe uyotyelela ingcwaba likatata wakho ukhangele ukuba ingaba akukho monakalo na kulo.

Okunye ekufuneka ukwenzile kukuzama ukukhangela ukuba ingaba ngowuphi na umsebenzi kayihlo ongekenziwe ukuze wena uwuqabelise.

Iphupha lakho likwabonisa neentshaba onazo nalapho amanyenge akho kwakunye noyihlo bayakukhusela kodwa bangenza nangaphezulu xa unothi wenze lemisebenzi ifunekayo. Chosi!

Iphupha: Ndinephupha le nkomo emhlophe, ngelinye ixesha ibe mnyama endimana ndiyiphupha. Ndiphinde ndaphupha umama endinika imali eyi-R900 engamaphepha, enomsindo ubhuti wam.

Kwelinye icala ndiphupha ngathi ndibetha ngempama unyana katamkhulu obhubhe kulo nyaka emsebenzini wale nkomo imnyama, ngelinye ixesha ibe mhlophe. Lithetha ntoni?

Impendulo: Camagu! Lungisa iizinto zakowenu, hlanganani nilu sapho nenze yonke imisebenzi ekumele iyenziwa. Imali le ingamaphepha ichaza izinto eizntle ozakuzizuza ngokwenza imisebenzi leyo.

Kwalapha kwiphupha eli kubonakala ukuba kukho ingxwabangxwaba ekhaya nebangelwa yeminye emisebenzi ekusele ilithuba ingekenziwa. Chosi!