Inkcazelo yamaphupha

IPHUPHA: Umntu endihambisana naye uthi “Uphupha ekhonkothwa yinja yasekhaya” ngoku ndicela undityebisele Tata ngoba ndineenjongo ngalo mntu. Enkosi.

IMPENDULO: Camagu. Khumbula ukuba izinja ephupheni ngabantu abadala okanye izinyanya, xa ziza kukhonkotha umyeni kusukuba ikhona into abantu bakowenu abayikhalazelayo, oku kusenokuba yindlela akuphethe ngayo okanye ilobola engaphelelanga.

IPHUPHA: Ndiyabulisa nam ngale ntsasa, kunephupha endililawulelwe ngusisi ohlala apha eyadini, uthi soloko ephupha iphupha eliphantse kufana, uphupha kungena ootsotsi endlwini kuye, akhale akhwaze mna ndiphume ndimhlangule. Waphinda waphupha kuxhutshulwa umntwana wakhe ngumntu angamaziyo wakhala yena mama wakhe ekhwaza mna, ndaphuma ndamceda, akhona namanye abufana ngokwesenzeko. Ngoku uthi soloko ndibonakala ndimhlangula phantse onke la maphupha akhe. Ndicela ukubuza ukuba athetha ntoni na?

IMPENDULO: Camagu. Kuyacaca ukuba ikho into enihlanganisayo nosisi lowo nokuba kungenkaba okanye umnombo. Ukanti kusenokwenzeka ukuba ekhayeni labo baphantsi kwemeko yoxinzelelo ngenxa yokutyeshela amasiko nezithethe zabo, wena ke ngoku ubonwa njengomhlanguli kuloo meko.

IPHUPHA: Molo tata, ndicela ukubuza ukuba eli phupha lithetha ukuthini xa uphupha umntu ongasekhoyo abe ekuvelela emaphupheni kodwa engathethi nto.

IMPENDULO: Umntu lowo uzama ukutsala umdla wakho kwiimfuno zakhe, oku kusenokuquka isiko ekumele alenzelwe yena lowo ungasekhoyo okanye izinto enizityesheleyo esakuhamba.

IPHUPHA: Molweni! Ndinengxaki nephupha likamakazi wam otshone kunyaka ophelileyo. Utshone engagulanga, etshonele emsebenzini wakhe kodwa akhomntu waziyo ukuba kwenze njani. Ngoku ndihlala ndimphupha, nangoku ndimphupha ingathi ukhona phofu oko ndimphupha ingathi ukhona akafanga okanye useza kungcwatywa. Andaz nje ukuba kwenzeka ntonI?

IMPENDULO: Thabathani iintonga nikhe niyokukhangela esona sizekabani seli phupha kuba linobuzaza.

IPHUPHA: Ndiphupha ekuseni nje ngathi ndisenkonzweni eHolweni kugcwele, xa kuphunywa kuphethwe iibhokisi zinyuselwe phezulu, xa ndibheka ndijonge emva kwelihlo kukho ingcwaba elinelitye, ndicela undisombululele tata.

IMPENDULO: Le isenokuba yimeko esakufuna amalungu ebandla elo kodwa ke manditsho ukuba ikhona imeko yentlambululo ekufuneka yenziwe ebandleni elo nokuba kungaluphi uhlobo.

IPHUPHA: Tata, ndiphupha ndisemsebenzini engathi kukhona umfana osebenzayo olisecurity egeyithini, xa ndimbonisa indlela esisebenza ngayo avele akhuphe into yakhe andichamele engalweni nasemlenzeni, xa ndibuza avele andihleke.

IMPENDULO: Kuyacaca ukuba usebenza kwiimeko ezingentlanga ncam nezinokubeka ubomi bakho emngciphekweni. Inye ke into eye incede kwezo meko kukuzama indlela yokuzikhusela.

IPHUPHA: Camagu Mhlekazi, ndikhathazwa lithongo, ndiphuphe sihamba ngemoto, sifike kwisiphelo sendlela kunyanzeleke sehle le ndawo iyehla nomfula neliwa elinyukayo, sehle, xa sinyuka andiqabeli ndiyalila banye baqabele, ndiyalila ndithi ndoyika indawo ephezulu kubekho indlela ehamba phantsi kweliwa xa siza kuhamba ngale ndlela nali xhego lomlungu nalo sisi libuze ndikhalelani, ndithi ndoyika indawo eziphezulu ndoyika neleli, kanti lingugqirha, athi bakhona bantu abanjalo ndothuke ndinesingqala kulila.

IMPENDULO: Eli phupha nangona lisenongaqheleki nje kuwe ingakumbi xa linomlungu, lizama ukubonisa ukuba kuzakubakho imeko yokuguquka kobomi kuwe wena kengoku hlala nje ulinde.

IPHUPHA: Camagu, ndiphuphe imali ezi 200 zodwa ngathi isebhakethini ndiyithathe ndiyibeke endaweni kuba ndingafuni ibiwe . Ndiphindile okwesibini yangathi ndiyifake emzimbeni kuba kwindawo bendikuyo ndingekho safe ….okwesthathu ndiphuphe ingathi ikwicardboard igcwele, ngathi ndihleli nomakazi bam, kukho umntu ondilandelayo ofuna le mali, ingathi ndifike ndilwe nalo mntu, ndiyifumane kulo mntu, ndazilwela ndothuka.

IMPENDULO: Kukhona into entle ezayo kuwe nokuba yingqesho okanye ukonyuselwa emsebenzini xa uphangela. Kodwa yonke le nto ayizobalula wena ke uzuqine ungabi libhetyebhetye.

IPHUPHA: Camagu. Ndinethongo elindihluphayo, ndithonga umlambo omkhulu ngathi ndifuna ukugqitha andikwazi ndivalelekile, ibengathi ndiyabizeleka kuwo nditshone…okanye ndithonge ndisesikolweni ndinxibe yunifom ndifunda ndicela ukwazi ngaba lithetha ntoni na.

IMPENDULO: Camagu. Lungisa imeko yakho, kuba iphupha eli libonisa ukuba unobizo.

IPHUPHA: Sawubona kusho ukuthini ukuphupha umnakwenu efika la uhlala khona emuhle ehleka umnakwenu, uyamazi yena usethathiwe uyazi futhi ukuthi nawe uyalandela usuzothathwa.

IMPENDULO: Zama ukufuna uncedo kubantu bomoya okanye abanyangi besintu ukuze kuzosuswa umoya omdaka okhona kuba iphupha lakho litsho njalo.

IPHUPHA: Camagu ndicela ukubuza kutsho ukuthini ukuthini ukuphupha ubhabha emoyeni.

IMPENDULO: Camagu. Malikuvuyise elo phupha kuba libonisa ubungangamsha ozakuba nabo kwiintshaba zakho kwakunye nakwabo bakwakhela umkhanyo.

IPHUPHA: Ndinephupha apha, ndiphupha ndisenkonzweni ndihleli nabefundisi befake idyasi zabo ezimnyama neekhola ezimhlophe, sesuka esam isinxibo sehluka kwesabo saluhlaza, ndothuka sisaxoxa.

IMPENDULO: Camagu. Ewe kaloku izinto zomntu owahlukileyo ziyehluka nazo kwabanye. Iphupha libonisa ukuba unesiphiwo esimandla. Zama ke ukusiphuhlisa isiphiwo eso unaso.

Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer apho okanye usithumelele iphupha lakho kuWhatsapp: 063 743 9538