Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Camagu Mphilisi! Xa uphupha ubona abantu besinda ngobulongwe obuluhlaza endaweni elibala phandle, xa usajonge leyo bakungenise ethangweni bakubonise ubulongwe omawubukhe pha ethangweni, nabo bukwaluhlaza. Kuthetha ntoni?

Impendulo: Camagu Mnt’omdala, ubulongwe obu esintwini busebenza izinto ezininzi. Buyasetyenziswa ukusinda ngenjongo zokubonisa ubuhle bamakhaya esiphila kuwo, obo buhle bobokuzidla ngokuba ikhaya elo lineenkomo, kuba kudala phambili phaya, ikhaya belingaphelelanga xa kungekho nto inezitho ezine ebuhlanti. Ukusinda ke ibikwayindlela yokuzingca ngobume bekhaya elo, kuba kwa ubulongwe obu kusindwa ngabo bebusuka kwiinkomo ezikwisibaya salapha ekhaya.

Kuphinde busakoma ubulongwe obu bebuye bubizwe ngokuba ngamalongwe, nalapho athi asetyenziswa ukuphemba umlilo ekhaya apha. Ukanti ke nomgquba osesibayeni sekhaya lalapha, ukwakhiwe ngentlanganisela yobulongwe beenkomo zekhaya elo.

Umbala oluhlaza ke ethongweni uthetha ubomi, isiqalo esitsha, kunye nobutyebi bemali. Uyaboniswa ke ngoku zizihlwele zakho ukuba yonke lo nto inako ukwenzeka xa kunokuthi kubekho nto inezitho ezine enokuthi iwe esibayeni eso.

Khumbula kaloku ibala elo liphandle yinkundla, nalapho abo bangena lungelo lokungena esibayeni bathi bahlale khona xa kwenziwa imisebenzi yekhaya.

Hlanganani ke nilusapho nikhangele ukuba ngowuphi lo msebenzi ekumele kudala niyawenza nilikhaya, ukuze kuzo kuvuleleka iindlela zenu. Camagu.

Iphupha: Camagu Mphilisi! Ndiphupha usisi wam endiza emva kwakhe, ebona inyoka kodwa akafuni ndisondele mna, kodwa ndithe ndakusondela, yankulu kakhulu le nyoka, naye weza wandincedisa sayibetha, yabaleka, andazi inja nekati zivele phi, zayixhwitha le nyoka yaphelela emoyeni.

Impendulo: Ewe kaloku, leyo yinto engentlanga nebisiza kuwe, ingezi ngandlela ilungileyo, iqhawulwe iimpiko ke ngamandla abantu bakokwenu abanawo ngasekukhuseleni wena.

Ukuba mna bendinguwe, bendakukhe ndenze nokuba ligogogo ukubulela ukuba amanyange asekhaya endiphahlile. Chosi.

Iphupha: Camagu Mphilisi! Ndicela ukubuza ukuba xa usoloko uphupha usemlanjeni okanye edamini maxa wambi ndiphupha kududuma ingaba lonto ithetha ukuthini, ngoba lamaphupha ayaphinda phinda?

Impendulo: Camagu mntomdala kusenokuba kuninzi okuphenjelelwa liphupha eli lakho, nayiphi indawo enamanzi thina bantu besintu sikholelwa ekubeni yindawo leyo esulungekileyo nalapho kuhlala khona imimoya enamandla nekuthi ngamaxesha athile isikhusele kwizinto eziliqela.

Le mimoya yiyo nangelinye ixesha ebangela ukuba abanye bethu babe nobizo lobugqirha. Kwaye ezindawo zikwasebenza njengegwiba kuthi mhla kunezinto ezimdaka ezisongameleyo.

Kunzima ke ukufikelela esigqibeni sokuba kweyakho imeko yephupha eli ingaba wena ukweyiphi kwezi ndikhankanye ngentla.

Umnombo wakho nemvelaphi yakho nguwo ozakunika umkhomba ndlela kwiphupha eli. Kungenzeka ukuba apha kuwe unechaphaza lobizo, okanye kukho nto ithile ekufuneka uyihlambulule kuwe umzekelo umbulo njalo-njalo.

Ukuze ufumane ncakasana ukuba kwenzeka ntoni kuwe kukuba uzame uzudibanise nemboni ukuze ikuhlalutyele kabanzi. Chosi.

Iphupha: Camagwini Mphilisi celubuza xa phupha hanjwa zizinambuzane ngathi zimbovane ezizinkulu kuthiwa uinkwili thethu thini.

Impendulo: Kanene imbovane ezi zifumaneka xa kutheni okanye kwindawo enjani? Ngumbuzo lowo ekufanele uzibuze kwaye uwuphendulo mntomdala. Ewe emaphupheni iimbovane ziyashiyane kodwa ezi zinkulu azithethi nto intle kwaphela.

Khawuleza yiya nokuba kukumthandazeli okanye imboni ukuze ube nokufumnana uncedo olukhawulezileyo kuba kubi ngakuwe.

Iphupha: Molweni Tata ndcela ubuza apha ndnenxhaki mna kwiveki ephelielyo ndiphuphe ndihamba nomntana wam ngasemlanjeni edlala ibhola uthe eyiphosa yatshona kulomlambo nam ndaziphosa kuba ndifuna ukumkhupha ndthe ndisamkhupha ndabe nditsalwa ngamathambo abantu ndothuka kwelophupha ,ndisandukothuka njalo ndaphupha ndisemqolomben kukho mntu othi apha othu kum yazi “Wena unnamandla ungaphilisa qha awuwasebenzisi” wandxelela ngomnye mama ofe icala ongakwaziyo nothin ba mandiye kuye ndithi makasile kowabo ngoba yonke lento anayo yenzwa yi lento walahla amasiko ache wananza awasemzini. Ndicela uncedo Mphilisi, eliphupha koko limane lindifumana.

Impendulo: Hamba mntomdala yenza njengoko uyalelwe kuba iphupha lakho linomyalezo ogqale nqo ngo makwenziwe. Alizoyeka ke de kube kanti wena umyalezo lowo uwuthumele. Ukhumbule ke ukwala ukuthunywa kuba nemiphumela emibi.

Okokugqibela zibuze umbuzo wokuba kutheni kuthunywe wena nje. Kanti bekuzothunywa bani xa kungenothunywa umntu onobizo. Yilandelele ke yonke lemeko yakho.

Camagu.