Inkintsho nokuqhuba akudibani

Sijamelene neengozi zendlela ezingaphaya kokuqonda.

Inkoliso yazo yenziwa ngabaqhubi abaphantsi kwempempelezo zotywala.Abaqhubi abanjalo abanankathalo ngobomi babantu kwaye kumele baphoswe emjiva besakunqakulwa.

Ngenxa yabo siphulukana nezalamane zethu, abantwana bashiyeka bezinkedama ngenxa yenyembezi zika Vitoliya. Ndiyanibongoza baqhubi bakuthi, wuyekeni lo mkhwa.

– Nomvuzo Thethani, eZwelitsha