INkomfa yooTata: ‘Thetha Ndoda’

UMbuyiselo Botha onguMkomishinala weGender and Equality

Isaqhuba nanamhlanje inkomfa yootata eAbbortsford Christian Centre eMonti neqhutywa liSebe lesiPolisa lePhondo.

Le nkomfa iqale izolo iqosheliswa ngomso, ithabathe iintsuku ezintathu nalapho injongo yayo ikukuza nesona sisombululo kwiingxaki ezigqubayo zobundlobongela.

Amapolisa ngawona iba ngawokuqala ukusabela kwiziganeko zobundlobongela, nangona nje amanye awo amapolisa ingamaxhoma okuxhatshazwa emva emakhaya.

Ingxelo ephuma kuBrigadier Thembinkosi Kinana ithi inkomfa le iyaxhobisa, iyacebisa njengoko amadoda enikwa iqonga ekubeni axoxe malunga nezi ngxaki.

“Le nkomfa ibanjwe kanye ngexesha lobunzima kweli loMzantsi Afrika sijongene nezinga eliphezulu lezenzo zobundlobongela noxhatshazo. Kungoko uSAPS weli phondo leMpuma Koloni egqibe ekubeni abambe le nkomfa yokunika amadoda iqonga phantsi kwesihloko esithi, “ Thetha Ndoda”. Apha kuxoxwa ngezinto ezahlukeneyo ezichaphazela amadoda kwakunye nabafazi kubundlobongela,” utshilo uBrigadier Kinana.

UMphathiswa wamaPolisa kuZwelonke uNjengele Bheki Cele kwakunye noMkomishinala wamaPolisa uNjengele Khehla Sitole balindelekile kule nkomfa.

Abanye abalindelekileyo nguNkos’ uNgangomhlaba Matanzima omele iMoral Regeneration Movement kwakunye noMbuyiselo Botha weGender Equality.