Inkonzo imkhuphe ebugxwayibeni

UKholekile Siduli (30) wakwa-NU 1 eMdantsane, ubuyiselwe kubomi bakhe owayebunikwe nguMdali.

USiduli ebefudula eqhusheka intloko kwityotyombe elisecaleni kwendlela eFleet Street eMonti. Le ndawo uneminyaka ehleli kuyo emva kokuba ephume entolongweni.

Uthi ebevalelwe entolongweni iminyaka elishumi emva kokuba ebegwetywe iminyaka elishumi elinesihlanu. Yena nabahlobo bakhe baphuma kwibanga lesihlanu esikolweni emva kokuba bathi baphanga umzi, bathe xa bebuyela esikolweni boyiswa kukuhlekwa esikolweni basiyeka.

Ukuphuma kwakhe entolongweni ukhe wafuna ukubuyela kubomi bokuphanga de wabizwa ngumhakhulu wakhe uNompumelelo Siduli oye wamcenga ukuba abuyeke obu bomi phambi kokuba naye amncame. Uye woyisakala ngaloo mazwi wakhetha ukuya kugada iimoto zabantu edolophini.

Uye wafunyanwa khona yinkqubo ebizwa iHand of Mercy yokutyisa abantu abangathathi ntweni eqhutywa yiSpirit Life Church. Abanye baba bantu bahlala kwalapha ecaweni .

BekungoMgqibelo umhla wesithoba kule nyanga, apho iHand of Mercy ibityisa abantu njengesiqhelo.

USiduli uye wacelwa yinkokeli yeli bandla uProphet Jay Israel ukuba acule,

kulapho uThixo aye wamchola khona kuba utsale intliziyo yale nkokeli waze wamsa endlwini yakhe apho afike wamcheba eso sihlwitha seenwele ebenaso, wamthengela iimpahla zikanokutsho.

NgeCawe, ebekule nkonzo, ungenakutsho ukuba nguye lo ubunokumbona ngaphambili.

Uthi imali eninzi ebethi ayenze ekugadeni iimoto ibiyiR50 ngosuku, ibeyiR150 xa iyiholideyi. Uthi le mali bebeyisela bathenge iziyobisi ubukhulu becala.

Uthi uziva kamnandi kakhulu njengokuba elapha ecaweni nje, uziva ekhuselekile kuba phaya estalatweni balala ngexhala kuba bayamonelana ngoko ke bayakwazi ukubulalana bodwa.

USiduli uthi akasokuze amlibale uProphet Jay Israel ngokumkhupha kwenje inyula. Ibali lakhe lichukumise abantu abaninzi eCaweni baze bamshiyela isinyamfu semali, impahla yokunxiba kunye nefowuni. Abanye bakhulule esiqwini impahla kanokutsho bamnika.

UProphet Jay Israel uthi, kwasekuqaleni kobizo lakhe uThixo wamxelela ukuba ancede abantu abangathathi ntweni, ingakumbi abo bahlala esitalatweni nabo banezigulo zengqondo. Uthi wabona iMonti iyeyona ndawo anokufezekisa kuyo eli phupha.

Uthi aba bantu abazenzanga koko kungenxa yemimoya abaqubisana nayo esuka kumakhaya nakwiindawo abasuka kuzo.

Wabona ukuba iicawe akukho nto ziyenzayo ngoku, kodwa ngobabalo lukaThixo waye wabona ukuba makahambe ebathandazela ezitalatweni ukuze kutshintshe ubomi babo.

USiduli uthi uyabawela ukungenelela kwiqela lomculo ecaweni. Sithetha nje uyokwenza incwadi yesazisi kwandaba zabantu ngoncedo labazalwana kunye nabanye ababini ahlala nabo ecaweni.

Indawo abahlala kuyo ayikabikho kumgangatho ophakamileyo, yindawo nje ekhuselekileyo yokuqhusheka intloko.

Nabani na onokuba noncedo angatsalela ophetheyo kwiHand Of Mercy Outreach, * – Unathi Dwabayo ku: 083 518 3523 okanye umncedisi wenkokheli yeli bandla kule nombolo: 073 613 3067.