Inkonzo ishenxile kuvangelo lomlomo

Abathathe inxaxheba kugqatso eMthatha Imifanekiso: Ithunyelwe

Ibisuke yahlala kubazalwane baseUnity Community Church (UCC) kunxaphe nomfundisi imbala, nelisebe leApostolic Faith Mission of South Africa (AFM) xenikweni ibizibethe yaphelela kugqatso lweFun Run.

Olu gqatso nobeluyi 2,5km beluqhubeka eMthatha kwenye yeendawo zabahlali zasimahla nezakhiwe kwindawo ekuthiwa yiZimbane Valley, bagqatswa abo bebesuka ngakwivenkile yakwaPick & Pay.

Le nkonzo nekhokelwa ngumfundisi uThandolwenkosi Mqina, lowo uthi namhlanje le nkonzo ithathe inqanaba lokuqala nelinjongo ikukuvuyisana nenkululeko, ukubhiyozela ikhulu leminyaka likaMadiba nokutshintsha ubomi babantu kwindawo abahlala kuzo.

Umfundisi Mqina uthi kutyhileke kubo ukuba ukuthetha nje kuphela ngevangeli likaKristu akwanele, futhi nje bengabefundisi bamabandla kweli thuba libi kangaka babonakala beyenze isahluleki iNkosi yabo uYesu Kristu.

“Nanjengoko sisitsho isibhalo kuJames 2 : 14- 26 ukuba ukholo olungenayo imisebenzi lufile. Ke sekubonakala ukuba akukhonto ingadubulanga engumceli mngeni eluntwini kule mihla, silibandla sithe masingenelele ngoba ixesha likaMateyu liphelile ngoku. Sekuyabonakala ukuba elo vangeli liphelelwe ngoba alothusi mntu, koko okufunekayo kukuba kwenziwe ukufaka ifuthe kwinjongo kaThixo yokuncama unyana wakhe ekuphela kwakhe. Ithi ke le nto isidima sayo sonke sothi sibonakale xa thina sikholwayo sibonakala ebantwini sicaphula futhi ezintlungwini zabo nokuthi sincede apho singanceda khona,” utshilo.

Uqhube wathi oku isengamaqalela ngoba beyinkonzo baneenkqubo ezincedisa kakhulu eluntwini. Utsho ebalula, umbono kaQALAKABUTSHA AFM GAME PLAN 2020, oteketeke ngamaphulo ajongene nkcakasana nale micelimngeni.

Uthe wazityakatya ezi nkqubo nathi ziza kuqhutywa yile nkonzo nalapho baceba ukusebenzisana namaqumrhu kaRhulumente ukwenza yonke le nto ibe yimpumelelo.

“Kulapho kuza kuveliswa kakuhle neetalente zabantwana ukuze zihlanganiswe nendawo ezingqamane nazo ukuzikhulisa. Oko ke kwakwenza nale nkululeko yethu ngathi ayibonakali apha kuthi emaphandleni ibonakale, ngoba ngamanye amathuba akukhonto iza kusizela sihleli, koko sithi kufuneka sithathe unyawo siye kuyo,” utshilo.

Iimbaleki ezithe zahamba phambili kolu gqatso beziphiwa izipho zokuzikhuthaza nebekubonakele kuyinto encinci leyo yezi zipho kulo mphakathi ububonakala uzele yimincili ngolu hlobo lomdlalo uluphathelwe yile nkonzo.

USandile Toto nongomnye wabahlali ubulele kakhulu ngesi senzo, esithi “huntshu, kona ukwanda kwaliwa ngumthakathi, phambili UCC, phambili!” uphethe ngelo.