Inkonzo yamaWisile ithe ndlelantle kumfundisi wayo

Inkonzo yamaWisile phantsi kwe sekethe yakwa-1312 eBuntingville ithe ndlelantle kumfundisi wayo uBantu Mzi Jadezweni ogqibe iminyaka elishumi ekule sekethe.

Umsitho wokuthi ndlelantle kwesisele senyathi ubuzinyaswe yiKumkani yamaMpondo aseNyandeni uNdlovuyezwe Ndamase, iinkosi ezikhokhela iilali eziphantsi kwesekethe yaseBuntingville nebezikhokhelwa nguNkosi Zoyisile Ntaphane, iinkokheli zezopolitiko ebezikhokhelwa nguSodolophu waseNyandeni uMesuli Ngqondwana kunye nesifundisi esiphuma kwiimvaba ngeemvaba kwiilali zaseBuntingville.

ISekethe yaseBuntingville inee sosayethi ezingama 24 kwiilali ezingama 20 eNgqeleni naseLibode. Ekufikeni kwakhe eBuntingville uMfundisi uJadezweni ezicawa zazikwizakhiwo zodaka ezazingekho kumgangatho oncomekayo. Ekufikeni kwakhe waqala ngokukhuthaza amarhamente ngelokuba kuphuculwe umgangatho wezakhiwo ekukhonzela kuzo.

Umke zizalisekile iinjongo zakhe, eshiya umsebenzi obukekayo ezili-16 kwezo cawa zingama 24 zisemgangathweni weezakhiwo zeenkonzo zamaWisile. Izakhiwo ezo zavulwa ngongasekhoyo uBishop Mnaba logama ezinye zivulwe ngu Bishop Tshangela osele esidla umhlala phantsi.

Izithethi zithethe zophela kusuku lwangeCawe umhla wesine kule yoMnga zingawuvali umlomo yimisebenzi yakhe. Ikomkhulu laseNyandeni livakalise ukuNgqukruleka kukumka kukaJadezweni kumhlaba wamaMpondo. IKumkani yamaMpondo uNdluvuyezwe Ndamase ubalule intobeko emandla ngakulo kaJadeweni esithi ubelihloniphe kakhulu ikomkhulu lamaMpondo. UMadosini onguKumkanikazi wamaMpondo woleke umsundulo kulo ntetho encoma lo Jadezweni. IKomkhulu lamaMpondo libulele kumfundisi latsho lisithi lilahlekelwe kuba kuyabonakala ukuba uJadezweni ebebezele ukuzakuphuhlisa isizwe samaMpondo.

USodolophu waseNyandeni uMesuli Ngqondwana akafihlanga makhuba xa ethetha ngozinzo olungekhoyo kwisekethe yaseBuntingville nalapho abizwe izihlandlo eziliqela ukuba azocima umlilo ngethuba kukho amarhamante abesilwa nomfundisi.

UNgqondwana uthe inkonzo yamaWisile luxanduva lwaMampondo neKumkani, kuba ukuze kubekho inkonzo yamaWisile yathengwa ngephondo lendlovu eRhini.

uNgqondwana uthe nokuba abantu baseBuntingville abakhonzi kulecawe, kodwa iluxanduva lwabo kwaye rhoqo xa kukho okungahambi kakuhle, isizwe samaMpondo sizakungenelela.

Uthe ikomkhulu laseNyandeni linoxanduva lokukhusela nawuphi na umfundisi obekwe kula cawe, njengoko lenzile kuMfundidi uJadezweni.

Usodolophu uthembise ukuba uzakumenzela owakhe umbuliso wabucala umongameli Jadezweni.

Ukuhamba kwalo ka Jadezweni kule Sekethe kubeliqubuliso nanjengoko amagosa esekethe ebesafake isicelo sokuba ongezelwe eminye iminyaka emibini. Noxa kunjalo i-ofisi ka Bishophu ithabathei isigqibo sokuba imtshintshele kwenye isekethe ngokukhawuleza.

Ngethuba lokuthi ndlelantle kulo kaJadezweni amanye amarhamente akakwazanga kuzibamba iinyembezi, logama abo sele bekhulile bemcelile umfundisi Jadezweni ukuba aze abuye aze kubangcwaba bakulala ukuphumla.

Unikezwe izipho ezininzi kakhulu eziquka imali engaphezulu kwama R280 000, iinkomo ezintathu, iigusha ezili 13 kunye neebhokhwe. Isigqeba sesekethe emva koko samthi jize ngewonga lokubangumfundisi wesibini kwimbali yalenkonzo ukuhlala iminyaka eli 10.

Kumbulelo wakhe uJadezweni akakhange agxile kwabo bebemthoba isidima.

Ukhuthaze amarhamente aseBuntingville akuba abembelele elukholweni lwawo ekwabulela ngenxaso kumagosa esekethe, amagosa mabandla kunye nawo onke amarhamente.