Inkosikazi ibethwe ngunyana wayo kwaLanga

UThobeka

Ifuna athathwe unyana wayo asiwe kwindawo yabantu abaphazamiseke ngokwasengqondweni inkosikazi yakwaLanga eKapa, nanjengoko ivakalise ukuba idiniwe ukuba lilifa lentonga.

UThobeka Rhwetyane, one-68 yeminyaka ubudala, nohlala eSlovo, uvakalise ukuba akakufumani ukonwaba ngenxa yokuhlukunyezwa ngunyana wakhe oneminyaka engamashumi amathathu ananye. “Inkululeko andiyazi mna kuba ndibethwa qho ngulo mntwana,” utsho uRhwetyane.

Ukwavakalise ukuba unyana wakhe ukhule engumntwana olungileyo, kodwa ingxaki iqale emva kokuba efumene ingozi nanjengoko wathi watshayiswa yibhasi neyamshiya ephazamisekile ngokwasengqondweni. “Ngaphambili kokuba afumane la ngozi wayengumntwana olungileyo, kwaye zange wandibeka sandla kodwa kwatshintsha oko.”

Ukwathi enye into ephazamisa unyana wakhe nangakumbi ziziyobisi azityayo, nathi ziyenza mbi nangakumbi imeko yakhe. “Lo mntwana utya iziyobisi kwaye uvele abeyi nto endingayaziyo xa sele ezityile kuba kaloku zityiwa ngumntu ohleli enegxaki yengqondo kakade,” utsho uRhwetyane.

Watsho esithi unyana wakhe ufumana imali yendodla athi ayisebenzise ekuthengeni iziyobisi, ze ithi yakuphela afune imali kunina nothi akungamniki ambethe, ambize nangokuba ngumthakathi.

Ukwavakalise ukuba inye into ayifunayo kukuba unyana wakhe athathwe asiwe kwikhaya labantu abagula ngengqondo kuba unoloyiko lokuba uzakumbulala ngenye imini.

“Ndihlala nabazukulwana bam abathathu apha kunye naye, into endiphatha kakubi nangakumbi yeyokuba ezi ziyobisi uzityela phambi kwabo.”

Abazukulwana abahlala noRhwetyane ngabentombi yakhe engasekhoyo, kwaye baphakathi kweminyaka eyi-12 ukuya kwiminyaka eyi-7 ubudala. Uthi kwiindawo athi abalekele kuzo uyalandelwa ngunyana wakhe ze afike ambethe.

“Amaxesha amaninzi ndibalekela kwenye intombi yam, kodwa nalapho uyandilandela afike andibethe,” utsho uRhwetyane. Watsho esithi ukhe wawazisa amapolisa ngoku, kodwa zange amncede ngaphandle kokumxelela ukuba adiniwe nguye nonyana wakhe.

URhwetyane unomlenze owophukileyo nalapho athe unobangela ngunyana wakhe kuba wenza indlu yonke manzi nto leyo eyayisenza ukuba kungahambeki. “Andazi ukuba zintoni ezi wayezigalele phantsi kuba ndavuka indlu imanzi yonke kwaye kunzima ukuhamba, kulapho ndaye ndophuka khona.”

USergeant Noloyiso Rwexana, nosebenza kwicandelo lakwaMedia Centre eKapa, uthe uRhwetyane makandwendwele isikhululo samapolisa akwaLanga, afike afune umphathi, amxelele ngezikhalazo zakhe zokungahoywa kwakhe ngamapolisa.