Inkosikazi igwetywe iminyaka eyi-15 ngeziyobisi ezixabisa iR500

Inkosikazi yaseMooiplaas eMonti igwetywe iminyaka elishumi elinesihlanu ejele emva kokufunyanwa inetyala lokushishina ngeziyobisi zohlobo lweMandrax. 

UNokwaliwa Jonga (60) ugwetywe kwinkundla kamantyi waseMonti ngoLwesine. 

Isithethi sebutho looKhetshe (Hawks) eMpuma Koloni uKapteni Anelisa Feni uthi uJonga wabhaqwa izihlandlo ezibini kweyoMdumba kulo nyaka eshishina ngeMandrax. 
“Uthengise iziyobisi izihlandlo ezibini, nezixabisa amakhulu amahlanu eerandi (R500). Uye wabanjwa ngeveki yokuqala kweyoKwindla ku2019,” utshilo uFeni, esithi iminyaka emihlanu kuleyo ilishumi elinesihlanu ithe yaxhonywa.