Inkosikazi yasePort Alfred ibulewe zizinja

Inkosikazi yaseCawa (Port Alfred) eMpuma Koloni iqwengwe zizinja yawunabel’ uqaqaqa.

Ingxelo yamapolisa ithi lo wasetyhini unama37 eminyaka ebesendleleni eya emsebenzini kusasa namhlanje ngethuba ehlaselwa zezi zinja .

Ixhoba belinamanxeba ebusweni nakumzimba ongasentla.

“Malunga nomkhono phambi kwentsimbi yesibhozo kusasa, lo wasetyhini ebehamba eAlfred Road. Ubonwe ngamadoda amabini ngethuba ehlaselwa. Aye ayokuxelela igosa logcinocwangco eliye lona laya kuxelela amapolisa. Amapolisa afike lo wasetyhini elele ecaleni komgaqo. Ezi zinja besele zingekho kwindawo yesehlo kwaye lo wasetyhini sele ebhubhile ngaphambi kokufumana uncedo lwezonyango,” kuchaza uColonel Priscilla Naidu.

Abenkonzo yesipolisa ePort Alfred kuthiwa bakhangela umfuyi wezi zinja. Inani kwanohlobo lwezi zinja bungekaziwa ngamapolisa.

Amapolisa akwakholelwa ukuba la madoda mabini abone olu hlaselo angaluncedo kuphando.

Amapolisa avule idokethi lophando.

Akwacela nabani na onolwazi lokuba zezikabani na ezi zinja kwanamadoda amabini achaze esi sehlo atsalele amapolisa asePort Alfred, uD/Lt Col Yogan Reddy kwa: 046 604 2405 okanye 082 332 8794 kungenjalo amapolisa akufutshane.