Inkosikazi yaxhatshazwa yinkosikazi ngezesondo

Kunentetho ethi xa ukhe waqala waphatheka gadalala kwakanye, lo nto iye ikuthi nca ukhule ulixhoba lokulandelwa ziziganeko ezikumila kunjalo ekukhuleni kwakho.

Ukuphathwa gadalala ngumama wakho, uxhatshazwe ngokwezesondo nangomnye umntu ongumama ofanele ukuba uyakukhathalela xa umama okuzalayo engekho – oko yinto enqabileyo, kodwa eyakwazi ukuba yenzeke kuTami Mase (44) waseNgcobo kodwa ohlala eMthatha.

UMase akazange aphelele nje ekuphathweni gadalala kodwa izinto ziye azamhambela kakuhle nasemtshatweni. Akaphulukananga nje nomtshato omnye, koko emibini ngenxa yokuxhatshazwa.

UMase, ongumama kubantwana abangamakhwenkwe ababini, ungumbhali wencwadi engundabamlonyeni mvanje, ethi ‘Traces of Black and Blue’.

Ngale ncwadi, uMase ukwazile ukudandalazisa okwamehlelayo ngokuthi akubhale konke encwadini, nalapho athi esi isigaba simphilisile kwizigaba ngezigaba ahambe kuzo ezamana noncedo njengoko waye wahlaselwa ngumvandedwa.

UMase wayokubekwa ngumama wakhe enonyaka omnye kwikhaya lokugcina abantwana abaziinkedama eCala.

Uthi uqabuke xa eneminyaka emithathu ukuba uyaxhatshazwa ngokwezesondo ngulo mama amgcinayo kweli khaya de wabe uyemka eneminyaka elishumi elinesine. Ukumka kwakhe wabuyela kumakhulu wakhe.

Uqhubeka athi, kulapho wathi walixhoba kwakhona lokuba aphathwe gadalala liqabane likamama wakhe, nto leyo yamothusayo xa umama wakhe ethethelela indoda yakhe, esithi ayisoze ikwenze oko. Uthi noko kwamothusa kuba umama ngoyena mntu wokukhalela kuyo nayiphi na ingxaki.

“Kundithathe iminyaka elishumi ukuba ndiphile ngokwasemoyeni kwizinto ezathi zandehlela. Ndihambile oonontlalontle, iindawo ezincedayo, abaninzi bendihlasela ngokuba yakhe yakho phi into yokuba intombi ixhatshazwe ngunina? Ndiphele ndingancedakali. Ndincedakele kuloluleko lokugqibela apho ndacetyiswa ukuba mandizibhale phantsi zonke izinto ezandehlelayo. Oko kuko okwandenza ndibhale le ncwadi,” utshilo uMase.

Uthi okunye okumenze abhale le ncwadi kukuba efuna ukuphila ngokomoya, kwaye abengumnyango wokunceda nabanye abangenawo amakhaya okukhulela abangamaxhoba nabo.

Uthi sele wamxolela nomama wakhe. Incwadi uyiqale ukuyibhala ngo2013. NgoLwesibini isungulwe le ncwadi eMonti.

Ngomso iza kube isungulwa kwakhona eNelson Mandela Museum eMthatha ngentsimbi yeshumi. Uyafumaneka kuFacebook kwikhasi elithi Traces of Black and Blue xa unomdla wokuncokola naye okanye ufuna incwadi.