Inkosikazi yokuqala ibanga amagunya

UNkosi Patekile Holomisa wamaHegebe eMqanduli, uzakube ezimanya ngeqhina lomtshato omhlophe nenkosikazi yakhe uNosimanye Holomisa oyintombi yakwaKondile, emaTipeni, kuCentane ngomhla wamashumi amathathu kule nyanga.

“UNosimanye sele eyinkosikazi yalapha ekhaya, ngale mini sizakube sisenza nje umbhiyozo womtshato phaya komkhulu eNgqungqu,” utshilo uHolomisa.

UHolomisa utshata le nkosikazi logama esesenkundleni malunga nomtshato wakhe kwinkosikazi yakhe yokuqala uBukelwa Holomisa.

“Lo ngumcimbi osenkundleni njengokuba sithetha nje, ngoko ke andingethandi ukuthetha ngawo kumajelo eendaba, okona ndikuqinisekisa kuni kukuba ndiyatshata ngomhla wamashumi amathathu,” ucacise watsho uHolomisa.

Ukanti uBukelwa Holomisa uvakalise umothuko ziingxelo zokuba lo kaHolomisa uzimanye ngeqhina lomtshato nenye inkosikazi.

“Ndihamba ndisiva apha esithubeni ukuba kukho into enjalo ezakwenzeka, andazi ukuba yenzeka njani kuba sisenomcimbi oqhubeka ezinkundleni malunga nokuqhawula umtshato,” uthethe watsho uBukelwa.

UBukelwa Holomisa uthi unegunya elipheleleyo kuba uzele indlalifa yelakhaya lakwaHolomisa.

“Ndahlaba umkhonto enkundleni kwaHolomisa ngoko ke ndinegunga elipheleleyo, ingxaki kukuba asivenanga ezinkundleni, waza emva koko wabhena kwisigqibo senkundla ephakamileyo yaseMthatha.”

UBukelwa Holomisa uzalwa kwikomkhulu labaThembu baseRhode, eQamata kwaMatanzima. Lo mtshato kaHolomisa kulindeleke ukuba utsale amehlo kuninzi loosaziwayo kweli leMpuma Koloni noMzantsi Afrika.

UHolomisa ungusekela mphathiswa wesebe lezemisebenzi kweli loMzantsi Afrika.