Inkosikazi yooGqu Gqu Gqu icela iivoti zokuba nguMakoti wonyaka ka-2023!

UNathi George ucela iivoti zenu. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UNathi George, 28, oyinzalelwane yaseMdantsane ungenele ukhuphiswano lokuba nguMakoti wonyaka ka2023 kuFacebook obizwa ngokuba yiMakoti Assist.

Le nkosikazi neyayisaya kwaziwa njengentombi yakwaTimbela, itshate kunyaka ophelileyo nesoka looQhinebe, uAndile George, ngomhla we-23 kuDisemba, eKomga, kwiphondo leMpuma Koloni.

“Ndikhuliswe ngumakhulu, nowayesihloniphe kakhulu isiNtu, endikhuthaza, ekwandiqeqeshela ukuba ndibe ngumntu onohoyo, noya kukwazi ukumisa umzi wakhe ngenye imini.

“Nasekuhlaleni kwam nabazali bam, ndayibukela le nto kuthiwa ngumtshato, ndazixelela ukuba ndiya kwamkela uthando olundifaneleyo, nolufana nolo ndandilunikwa ngutata wam,” itshilo le nkosikazi.

UNathi wathi watyunjwa ngumhlobokazi wakhe kolu kuphiswano, uSinothando Simandla-Gxothiwe, emva kokulubona kwikhasi lonxibelelwano uFacebook.

“Wathi akulubona olu khuphiswano uSinothando, wabona ukuba mna mhlobo wakhe, ndifanele ukuba ndingaphoswa lulo. Nam ke njengoko bendisanda kutshata ndaluvuyela’’, utshilo uNathi.

Le nkosikazi, ifunde eMdantsane, ze yenza izifundo zeHospitality & Catering eFalse Bay College, kwiphondo laseNtshona Koloni. Ukanti wazigqiba ngempumelelo izifundo zakhe, kwaye kamva waqeqeshwa njengompheki ophume izandla.

Ukhuphiswano olu luvuleleke kwabo bathe bazimanya ngomtshato kunyaka ka2023. Naye ke umhlobo kaNathi, akafunanga uNathi aphoswe. Ukuze ke uNathi aluphumelele olu khuphiswano udinga iivoti zakho.

Xa umvotela, uya kwikhasi lonxibelwano ufacebook, ukhangele ikhasi (Page) elibhalwe Makoti Assist, ze ucofe iqhosha elibhalwe LIKE, ubhale umyalezo (comment), wakugqiba ucofe iqhosha elibhalwe SHARE.

Ukwanda kwamanani abantu abathe bamthanda uNathi iza kuba ngunobangela wokuba aphumelele olu khuphiswano.

“Olu khuphiswano lundenza ndibenebhongo kakhulu ngendlela umama andifundise ngayo ukuziphatha, nokubaluleka kokufunda ukuzimela.

“Ukanti necawa idlale indima enkulu ebomini bam, ngoba owam umyeni ndamthandazela, kwaye wafika eyilento kanye ndiyifunayo nebendiyithandazela ebomini bam. Ukuba ndinokuphumelela olu khuphiswano, kungatsho lukhulu ebomini bam oko,” uvale ngelo uNathi.

Iivoti zakuvalwa ngomhla we-31 kaJanuwari, 2024.

IMakoti Assist ichaza olu khuphiswano njengoluqhuba minyaka le, neliqonga lokubhiyozela uthando, ukuzibophelela, kunye nesiqalo esitsha ebomini. Ikwalithuba lokunika ingqwalasela kwindima edlalwa ngabasetyhini kwinkcubeko yama-Afrika, ukwakha iintsapho noluntu kwisiseko sothando.

Ukuba ke nawe kulo nyaka ka2024 uza kuzimanya ngeqhina lomtshato, gcina loo mifanekiso mihle yomhla wakho womtshato wesintu, ukuze ungaphoswa nawe lolu khuphiswano.