Inkqubo entsha yeendaba kwiSABC 3

FRANKLY Speaking. Leyo yinkqubo entsha yeendaba ezakudlala kwiSABC 3 ukususela kule Cawa umhla we-11 kweyoMdumba.

 

Le yinkqubo yeengxoxo nemiba etshisayo ezakugxila ekwenzeni  udliwano-ndlebe ngoqhagamshelwano lweSkype nangamaqonga onxibelelwano ukukhuthaza izimvo zababukeli.

 

I-Frankly Speaking izakubhexeshwa litshantliziyo loluntu nosomashishini okwangumbhali uJJ Tabane.

 

Inkqubo kaTabane izakujonga imiba etshisayo ezindabeni ngokunjalo nokusematheni kwiindaba zosuku.

 

Ukanti kwakule veki, iSABC 3 ifudusele kwintsimbi yesithoba iindaba zentsimbi yesithandathu .

UPeter Ndoro noFrancis Herd bazakuhlala njengababhexeshi bezi ndaba, ngelixa uChriselda Lewis no-Aldrin Sampear beyakuthi babambe eyangeempelaveki.