Inkqubo yokufukamisa amashishini eCala

Kusungulwe inkqubo encedisana noosomashishini abasakhasayo baseCala neKhowa ngezixhobo zokuqala amashishini, ulwazi lwezoshishino, uqeqesho kuquka nendlela yokuba oosomashishini babenoqhagamshelwano kunye nabanye oosomashishini abasele bephumelele. Le nkqubo ebizwa ngokuba yiSiyafukama Business Incubator iqale ukusebenza ngomhla wokuqala kweyoKwindla kulo nyaka.

Ethetha nephephandaba I’solezwe lesiXhosa umququzeleli weli phulo nongusomashishini wodumo eSakhisizwe uLoyiso Kasana uthe: “Sabelana ngolwazi nomntu onombono wokuqala ishishini, abantu esele bebhalisiwe njengosomashishini, ookopolotyeni nabani na onephupha lokushishina engazi ukuba aqale phi njani.”

“Sikwenza uqeqesho lwezoshishino, sincede abantu ukuba babhalise ngokusemthethweni kwiqumrhu lerhafu nakwaCipro (Companies and Intellectual Property Registration Office) simahla. Le nkqubo siyiqhuba iinyanga ezilishumi elinesibini de siqinisekise ukuba bangakwazi uzimela oosomashishini abaphuma kule nkqubo.”

Le nkqubo iqulethe ookopolotyeni abangamashumi amabini kulindeleke ukuba iphinde ibhalise abanye ookopolotyeni ekupheleni kuka July walo nyaka. Kungokunje abo baphantsi kwale nkqubo bafakwe kwii-arhente ezixhasa oosonashishini ngezezimali ezifana noSEFA (Small Enterprise Financial Aid) kuquka noECDC (Eastern Cape Development Corporation).

Phakathi kwezinto ezixhanyulwa simahla kule nkqubo kuquka, ukwenziwa kwelogo yeshishini, isitampu, ukuvulwa kwe-imeyile, inombolo yokufeksa, iibusiness cards kuquka nesatifikethi seBEE, isicwangciso nkqubo seshishini (Business Plan) uyokutsho kwiCV yenkampani okanye iBusiness Profile (okuqulathwe yinkampani yakho).

Koosomashishini abasele befumene inkxaso kwinkqubo yeSiyafukama Business Incubator ngukopolotyeni iiNdaba Zethu Media Coop, Xhalanga Foresters kunye neNkcalukweni Farming Coop.

Oosomashishini abanomdla kule nkqubo kuquka nabani onombono wokuziqalela ishishini angatsalela umnxeba uKasana kule nombolo: 082 48 525 48 okanye kwi-imeyili ethi siyafukama @gmail. com