Inkubazeko ayimbambezeli

Zizipho Soldat

Inzalelwane yaseMthatha kwilali yaseZimbane eminyaka engama22 egama linguZizipho Soldat yazalwa ingenamlenze opheleleyo kunye nengalo epheleleyo. USoldat ngumntu onxiba isihlangu esenzelwe ukuba sixhase umlenze ukuze ulingane nomnye, kwaye usebenzisa iintonga zokusimelela ukuze ahambe kakuhle.

Le yinzwakazi ezithanda kakhulu kwaye ethanda ukuba kubonwe kuyo ngesinxibo kunye nangeenwele. Le nzwakazi izalwa yintombi egama linguMiranda Soldat (40) yaze ngonyaka ka2001 yafudukela eGoli apho ifunde khona amabanga akhe aphantsi kunye naphezulu, waza wabuyela eMthatha apho aqale khona imfundo yakhe enomsila kwiyunivesithi iWalter Sisulu kwizifundo zejelo lezeendaba ( Media Studies) waze waziphumelela kunyaka ka2017.

Ngonyaka ka2018 uqale ukusebenza kwijelo lezeendaba elaziwa kakhulu kumabonakude (E.tv) apho ebebhala khona amabalana amafutshane wabantwana kwinkqubo egama liyiCool Cat. Uthe eselapho wafumana ithuba lokuba abe yinxalenye yabantu ababalisa ngobomi bokukhubazeka kwinkqubo egama layo inguBotho kwijelo lezendaba kumabonakude iSABC 2.

Ndimophula ndampheka ngemibuzo engathi incede nabanye abakhubazekileyo ukuba babenobomi obuyimpumelelo, uhlomle wathi “Kona akululanga ukukhula uhlukile kunabanye, kuba abanye abantwana babesoloko bendijonga ngamehlo anosizi, abanye babendihleka, ndaze ndangumntu ozihlalela endlwini, kwaye kwakunzima noba ndingenele imidlalo esikolweni, imidlalo enjengokubaleka, nokudlala inetball kunye neqakamba.”

USoldat uqhubeke wathi: “Eyona ngxaki ndandinayo kwaye endisenayo nangoku kukunyanzeleka ukuba iibhlukhwe okanye iilokhwe zam zisoloko ziyokuthungwa ukuze zindilingane, kunzima noba ndizihlambele iimpahla okanye ndizondlulele ibhedi yam.

“Ndaye ndathi ke apha ekukhuleni kwam ndazixelela ukuba ndikwazi nje ukucinga nokuthetha ndiza kusebenzisa le nto ndinayo ukuze ndifumane le ndingenayo, kulapho ke ndiye ndazibona ukuba ndinesiphiwo sokubhala, ndancedeka ndafumana ithuba lokuba ndenze into endiyithandayo, kwaye ndazixelela ukuba ndiyakuzimisela ngeyona ndlela ukuze ndibengumntu owenza umohluko ebomini babantu ngoku ndikhubazekileyo.”

Uqhubeke wathi “Ndiye ndingajongi kukhubazeka kwam kodwa ndiye ndizixelele ukuba njengoba ndingumfanekiso kaThixo nje nam ndiyafana nabanye abantu, koko ke ndithi ebantwini abakhubazekileyo, inkubazeko mayingabi ngumqobo empilweni yomntu.’’

Yona ikhona imingeni kodwa xa uzimisele ngento ikakhulu apha eMzantsi Afrika sokuze ungayifumani, uvale ngelithi silulutsha masivuke sizenzele siyeke ukusoloko silinde ukunikwa umqa esandleni.