Inkululeko yeendaba kwihlabathi

Ngaphandle kwamathandabuzo, kuninzi ekusafuneka kwenziwe kweli nakwihlabathi ukuze kuqinisekiswe ukuba ngenene ikhona le nkululeko yeendaba.

Umhla wesithathu kuCanzibe ngumhla wokukhumbula nokunika imbeko kumajelo eendaba, oonondaba nabo bonke abachaphazeleka kwimveliso yeendaba.

Inkululeko yeendaba kumele ukuba ibonakale ngokukhula kweenzame zokuxhobisa uluntu ngolwazi, ukunikwa kwamanina ithuba nokunikwa kweelwimi zonke ithuba kumajelo eendaba.

Iindaba zihamba ngokusebenzisa iilwimi ezahlukeneyo ezikhoyo kwelo lizwe okanye kulo ndawo.

Inkululeko yeendaba ke ngoko kumele ukuba ujongwe ngokulingana kwamathuba anikwa iilwimi zonke kulo ndawo.

Iilwimi zeli azikalifumani ithuba ngokwaneleyo kumajelo eendaba kuzwelonke. Imidlalo kamabonakude isanika imbeko nenxaxheba kwisiNgesi, neendaba ngokunjalo zihlonele kuphela ulwimi oluthile.

Ngoko ke ngaphandle kokuhlonitsha kweelwimi zemveli, asinakuthetha nto ingako ngokukhululeka kweendaba noonondaba.

Iinkampani zabucala ezinikisa ngeembasa koonondaba abasebenza kakuhle nazo zisahambisa phambili isiNgesi.

Ezinye izinto ezisetyenziswa ukukhangela inkululeko yeendaba kwihlabathi kukuthatha inxaxheba kwamanina kumanqanaba olawulo.

Ewe akho kwaye ayaziwa amanina akwinqanaba lokulawula kwiinkampani ezininzi zeendaba, kodwa ufumanisa ukuba entla kwabo kulawula amadoda.

Ngonyaka ka1993 urhulumente wobandlululo wamisela umthetho owawugunyazisa ukuba kumiselwe amajelo osasazo asekuhlaleni (Independent Broadcast Act).

Enye yeenjongo eziphambili zokumiselwa kwalo mthetho yayikukunika abantu basekuhlaleni ithuba lokuba benze amaziko osasazo asekuhlaleni ngeelwimi zabo.

Ngamaziko osasazo asekuhlaleni angaphezu kwamakhulu amabini athe avulwa kweli ukusukela ngoko. Inkxaso kaRhulumente neenkampani zabucala yenze ukuba la maziko akwazi ukuqhuba kakuhle ukusukela oko kwaqalwayo.

KumaSebe kaRhulumente enze lo msebenzi singabalula ngakumbi iSebe lezonxibelelwano, iDOC, GCIS, IDASA neenkampani zabucala.

Ngenxa yokumiselwa kwamaziko osasazo asekuhlaleni, abantu basezilalini bakwazile ukuthetha nomsasazi ngqo.

Abantwana basezilalini bakwazile ukufumana amathuba okusasaza bexhobisa uluntu oludinga ngamandla ulwazi.

Amanye wala maziko anikwa izigunyaziso zokuba asasaze imicimbi yezempilo zasekuhlaleni (Zibonele FM), oku kwanceda ukunyusa izinga lempilo neenzame zokulwa izifo ezifana nesifo sephepha.

Ngenxa yeli thuba, kwavulwa umthetho weIBA Act, abantwana abaphuma ezilokishini nasezilalini bakwazile ukufumana ithuba lokufunda izifundo zobuntatheli kumaziko asekuhlaleni.

Amaphephandaba asekuhlaleni nawo alinikiwe ithuba, kodwa kuncinci kakhulu okuqhubeke kweli cala lamaphephandaba asekuhlaleni.

Awakhange afumane nkxaso yokuwenza ukuba akwazi ukuzimela ngokupheleleyo, asazama ukuqina kude kube namhlanje.

Kwilizwekazi elifana neAfrika, inkululeko yamajelo eendaba kumele ukuba ijongwe ngomyinge weelwimi zeli ezithethwa kumabonakude nakunomathotholo.

Abasetyhini banikwa amathuba, kwaye abantu basekuhlaleni banikwa ithuba lokuxoxa ngemiba yabo besebenzisa iilwimi zabo.