Inkundla igunyazise ukubuyiselwa kweekharaveni zabathengisi eMthatha

Umasipala weKing Sabata Dalindyebo usame ngelithi uzimisele ukuthobela isigwebo sethutyana senkundla ephakamileyo eMthatha esigunyazise ukubuyiselwa kwekharaven neendawo zabantu abashishina ngokutya kwizitalato zaseMthatha. 

Nangona le nkundla ikhuphe isigwebo ngoLwesihlanu kwiveki ephelileyo, kodwa zisabethana iingxelo ngendlela yokutolika esi sigwebo. Isithethi esibambeleyo somasipala weKSD uZibele Limani,  uthi ngamashumi amane anesibini kuphela eekharaven ezizokubuyiswa ngumasipala ngokwesigwebo senkundla ephakamileyo.

“Ngokwesigwebo esinaso sethutyana seveki ephelileyo, sizokubuyisa iindawo zokusebenzela zabantu abafake izimangalo enkundleni kuphela.  Abanye abangabalwanga kuxwebhu lwenkundla bangazithathela bayokuzibeka kumakhaya abo,  hayi kule ndawo zisuswe kuzo. Umasipala akanazi gunyazisi kwezi ndawo,” utshilo uLimani.
Ephendula ngesivumelwano sika2013 phakathi kwabathengisi zitalatweni nosodolophu welo xesha,  uNonkoliso Ngqongwa uthe: “Sizivile iingxelo zesivumelwano zelo xesha kodwa okwangoku asinakuphikisa,  kuzokufuneka ndiyilandelele ngaphakathi. Nangona kunjalo,  abachaphazelekayo siyabakhangelela indawo yokushishina.”

Zilinganiselwa kwishumi iikharaven esele zibuyiselwe ngumasipala.

Umongameli weAfrican Hawkers uSindile Jalile,  uthi bazivile iingxelo ezithi umasipala uzokubuyisa iikharaven zabantu abathile ababenze iingxelo ezifungelweyo. 

UJalile uthe:  “Siyavuya umasipala ezibuyisa kodwa xa engazibuyisi zonke sizobuyela enkundleni yamatyala ephakamileyo. Akukho sivumelwano sokubuyiswa kwezithile ngokutsho kwenkundla.”

Ingxelo zithi amagqwetha kamasipala nawabahlali avumelana ngelithi inkundla mayikhuphe isigwebo sethutyana ukuze abathengisi bakwazi ukubeka isonka etafileni. Eli tyala kulindeleke libuyele enkundleni ephakamileyo ngomhla we23 kuCanzibe.

Ngokomgaqo-siseko weli loMzantsi Afrika,  umntu akanakususwa kwindawo asele ehleli kuyo ngaphezulu kweenyanga ezilishumi nesibhozo, kungekho ndawo asiwa kuyo. 
Enye ingxelo yadiza ukuba kudala umasipala ekhupha imbalelwano ezichaza ngokususwa kwezindawo zoshishino ezingekho mthethweni kule dolophu yaseMthatha.