Inkunkuma igqwalisa isixeko saseBhayi kwezokhenketho

“Ubuxelegu bokulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kwiilokishi kumasipala weNelson Mandela Bay, budala inkxalabo yaye bugqwalisa iphupha lokwenza esi sixeko ikhaya lokhenketho”. Olu luluvo lwesithethi salo masipala uMthubanzi Mniki, emva kokukhutshwa kwengxelo ezinezigrogriso zokubanjwa, kungenjalo kuhlawuliswe imidliwo abantu abathe gqolo ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.

Ayabaleka amatyeli nalapho usodolophu walo masipala uMongameli Bobani, kwiintetho zakhe echaphazela indlela esi sixeko esiluzingela ngayo ucoceko, ecacisa kambe ngecebo lokuncedisa esi sixeko ukuba sibeth’umoya.

Noxa umasipala ewacutha ngokuwenza iindawo zophuhliso amathafa angenzinto kwiilokishi zesixeko, kodwa asekhona abhuz’iimpukane kuba abahlali basathe gqolo ukulahla inkunkuma.

Lo masipala utyityimbise umnwe ngelithi bazokubanjwa abantu abalahla inkunkuma kumathafa akufuphi kubo noxa engalungiselelwanga oko.

Ngokomlomo kaMniki, imali engamawaka amabini eerandi bubuncinane bemali engahlawulwa ngulowo ongabhaqwa, kungenjalo aphulukane nesithuthi sakhe xa ephinda ukwenza oko.

“Sixhalabile njengesixeko ngumba wokulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kuba akuzi nabungozi kuphela kwezempilo koko kuqhwalelisa iinzame zethu zokuthengisa lo masipala njengendawo yokhenketho,” uphefumle ngelitshoyo uMniki.

Kutshanje lo masipala uqeqeshe waqesha amagosa alwa nokunwenwa kongcoliseko aphuthaphutha amashumi amabini aqalise ukwakhel’umkhanyo umba wenkunkuma elahlwa nje.

Phakathi koxanduva olusemagxeni ala magosa, kukuqiniseka ukuba akulahlwa nkunkuma ngokungekho mthethweni, ukufundisa uluntu ngokubaluleka kococeko kwiindawo oluhlala kuzo nokukhupha imidliwo kwabo bafunyenwe bephambene nomthetho.

UMniki uthi akho amanye amaphulo akhalimela lo mkhwa, phakathi kwawo ziibhodi ezinemibhalo emikhulu enqanda ukulahlwa kwenkunkuma ezixhonywe kwiindawo eziphawuliweyo.

isibhalo@inl.co.za