Inkuthazo Kulutsha Oluqala Izifundo Kumaziko Emfundo Ephakamileyo

Eli lixesha apho ulutsha oluninzi luqala khona isiqingatha esitsha sobomi njengabafundi kumaziko emfundo ephakamileyo.

Abaninzi bazakube bayaqala ukuzihlalela nokuzimela, ngapha abazali basemaxhaleni okungazi ukuba abantwana babo bazakukwazi kusini na ukuzimela ngenkqayi elangeni.

Kodwa ke, unyaka ka-2017 uza nemiceli-mngeni eyahlukileyo nethe chatha kuneqhelekileyo kubafundi abatsha. Ngokomzekelo ngenxa yemiqhankqalazo ye ‘Fees Must Fall’ kulo nyaka uphelileyo, izifundo zizakuqala emva kwexesha elifanelekileyo kuba kusekho iimviwo ekufuneka zibhaliwe.

Ukanti kusekho nomceli-mngeni wokungabikho kwamaziko emfundo ephakamileyo awaneleyo ukufaka bonke abafundi abaphumeleleyo kulo nyaka uphelileyo.

Kuphinde kubekho neengxaki yokuvalwa kwee-TVET colleges ezithile, nekubhaqeke ukuba isininzi sazo azibhaliswanga ngokusemthethweni kunye nequmrhu lemfundo ephakamileyo.

Kangangentokuba umphathiswa wezemfundo ephakamileyo neqela lakhe bamantasa-ntasa bagqogqa la maziko emfundo kukhangelwa iimpepha-mvume zokufundisa abafundi abafikayo.

Ngelishwa ke zingapha kwamakhulu amabini iikholeji ezizakuchaphazeleka lolu hlenga-hlengiso, okuthetha ukuthi abo bafundi bangangenanga kwiyunivesithi babe benomnqweno wokufunda kwezi kholeji, basenokuzifumana bengenandawo yokufunda kulo nyaka.

Kodwa ke, nangona kunjalo eli iselixesha elimnandi kakhulu kwabo bafundi bakwazileyo ukufumana iindawo kumaziko emfundo ephakamileyo, kwaye kuninzi abazakukufunda ngobomi ngale minyaka bazakuyichitha kula maziko.

Kwaye bazakufunda izinto ezizakuba negalelo elikhulu ekubabumbeni njengabantu xa beqala ubomi emva kokugqiba izifundo zabo.

Iyunivesithi ikwayindawo apho ubani adibana khona nemvavanyo zobomi nezizakufuna indlela ethile yokucinga nokwenza izinto.

Eminye yale miceli-mngeni iquka imiba yepolitiki zaseyunivesithi nekhokelela kwimiqhankqalazo, ukufumaneka lula kotywala nezinye iziyobisi, iimvavanyo zangokwesini nokuncumisana, ukuba nabantwana ngaphambi kwexesha kunye nezinye nje izinto eziye zenze ukuba abanye abafundi boyisakale bubomi kula maziko.

Indaba ezimnandi kukuba akhona amacebiso onokuwasebenzisa njengomntu omtsha ukuze ulonwabele ixesha lakho ngendlela efanelekileyo ube uphumelela nakwizifundo zakho.

1. Lisebenzise kakuhle ixesha: Beka izifundo zakho kuqala ize yonke enye into ize mva. Gcina i-timetable kwigumbi lakho lokuhlala enamaxesha ezifundo nezakumana ikukhumbuza ngento omele uyenze ukuze ukwazi ukwabela yonk’into ixesha layo.

2. Yiba Ngcathu: Xa uqalayo ukudibana nenkululeko ingakuza entloko ikwenze wenze izinto ezizakuchaphazela ikamva lakho ubomi bakho bonke. Kuko konke oko kukhululeka, khumbula ukuba sesiphi esona sizathu sokuba ube seyunivesithi.

Zimisele kwizifundo zakho, uzibhokoxe ukwenza umsebenzi wesikolo uze uzimisele ukuba kuluhlu lwabafundi abagqwesayo esikolweni. Ungavumeli nantoni na ukuba ikuphazamise kweyona nto ibalulekileyo kwikamva lakho: imfundo.

3. Zilumkele Iziphazamiso Eziyingozi: Ezinye zezinto eziphazamisayo eyunivesithi ziquka utywala, iziyunguma nokufuna ukonwaba ngokugqithiseleyo. U-Lynette Vermaas wakwiyunivesithi yaseTshwane uthi linyuke kangange 250% inani labafundi ababe nabantwana ngaphambi kwexesha kwiminyaka emihlanu edlulileyo kwela ziko lemfundo.

Ukanti bangaphezulu kwekhulu abafundi abathatha ubomi babo isininzi sizibulalela izizathu zokuphoxwa ngabantu abancumisana nabo. Ngoko ke, yenza izigqibo ezihlakaniphileyo ukuze ungazibhaqi sowukoluluhlu lwabafundi abehlelwa ziintlekele besaze ngobuso elizweni.

4. Cinga Ngokuphangaleleyo: Khululeka uze ufunde izinto ezintsha. Eyona nto inokuba lihlazo kukuba uphume eyunivesithi ungulamntu ubunguye ngoku ubungena, lo nto ingathetha ukuba akufundanga nto kwaphela.

Eli lithuba lokuba uzifunde, uzazi, uze ukhule njengomntu, ukhulise neempawu ezizakwenza ukuba uphumelele ebomini. Ungabi nantloni zokwenza abahlobo abatsha, uziqhelisanise nabantu bezinye iintlanga mhlawumbi ufunde neelwimi ezintsha.

Mhlawumbi ungenza izihlobo ezinokuba negalelo kubomi bakho naxa sowugqibile eyunivesithi. Okokugqibela, chulumancela eli thuba lokufumana imfundo ezakuthi ikuxhobise ekubeni ufezekise amaphupha wokuphila ubomi obungcono nobanelisayo.