Inkuthazo kumafama weenkukhu

Ngamashumi amathathu ezigidi amaqanda weenkukhu atyiwa ngabantu boMzantsi Afrika ngosuku ngalunye. Kula mashumi mathathu ezigidi zizigidi ezibini kuphela eziveliswa ngamafama amnyama.

Ngamashumi amabini anesibini ezigidi iinkukhu ezixhelwayo ngeveki nganye kweli loMzantsi Afrika ukuzama ukondla isizwe ngenyama. Ilizwe loMzantsi Afrika lihleli kwindawo yeshumi kwihlabathi kumazwe asebenzisa inyama yenkukhu nje ngesidlo kweli.

Ngosuku ngalunye iintsapho zeli loMzantsi Afrika zisebenzisa inyama yenkukhu xa zisenza ukutya kwazo. Inyama yenkukhu iyinxalenye yempilo yemihla ngemihla kubantu namakhaya elizwe loMzantsi Afrika.

Ukufuywa kwenkukhu kuyakhula yonke imihla kweli loMzantsi Afrika, kwaye ulutsha lulo oluhamba phambili ukuqaphela ukufuywa kweenkukhu.

Amafama asemaphandleni ngawona akulandela ngamandla ukuveliswa kwenyama yenkukhu namaqanda wazo ngokunjalo. Umfama osakhulayo nosele ezibonakalise ngeendlela ezininzi uKwanda Nyanzeka uthi imfihlelo yokufuya inkukhu ngempumelelo kukwenza kakuhle.

“Zinengeniso emandla iinkukhu xa zithe zisaqalwa zafuywa ngendlela eyiyo, zinengxaki ke nazo nje ngezinye iindlela zokufuya, kodwa undoqo lulwazi olufanelekileyo,” kutsho uNyanzeka.

UNyanzeka ngumnikazi wenkampani efundisa amafama alulutsha ebizwa ngokuba yiAgriculture and Young.

“Xa umntu efuna ukufunda banzi ngendlela eyiyo yokufuya iinkukhu sinazo iincwadi ezinokunceda umfama ukuba afunde banzi ukuze azi ngokuvelisa iinkukhu,” kutsho uNyanzeka.

Ilizwe loMzantsi Afrika lijongene nengxaki yokuhlaselwa sisifo sokhuhlane wenkukhu obangela ukubulawa kweenkukhu nokuzifela kwazo.

Oku kubangela ukunqongophala kwamaqanda kwakunye nenyama yenkukhu ngokunjalo. Ngenxa yale ngxaki kukho amazwe asele afana nelizwe laseNamibia asele ekukwayile ukuthenga inyama yenkukhu kuquka namaqanda weenkukhu zelizwe loMzantsi Afrika.

Kubalulekile ukuba amafama akhusele iinkukhu zawo ezingekachatshazelwa sisifo somkhuhlane wenkukhu. Amafama mawaphume ukuya kukhangela ulwazi kumagosa ezolimo kwakunye nooGqirha bezilwanyana.

Iphondo leMpuma Koloni alikabikho kumaphondo asele ehlaselwe sesi sifo, iphondo laseRhawutini lihamba phambili ngamanani weenkukhu neefama ezihlaselwe sesi sifo.

Ungavumi ukuba iinkukhu zakho zidibane neenkukhu ezisuka ngaphandle, okanye nqumamisa ukuthenga iinkukhu ezisuka ngaphandle.

Gcina iindawo ogcina kuzo iinkukhu zicocekile, ukutya kwazo kungadibani neendawo ezimdaka ezinokwenzeka ukuba zineentsholongwane.