Inkwenkwezi yasePhakamisa kwiminyaka elishumi yosasazo!

UBuck Matyila ongumsasazi weTru Breakfast kwiTruFM.
NGAPHANDLE kosasazo, ubomi bomsasazi weTruFM uBaxolise “Buck” Matyila ngebucutheka usuku nosuku.
UBuck, 30, uncokolele I’solezwe ngobomi bakhe de abe kanti ungomnye wabasasazi abaziwayo kwisikhululo sosasazo se-SABC.
UBuck uthi inye into emnika umoya wokuphefumla ngamaz’ omoya wosasazo.
“Ayikho enye into ebendinokuyenza ngaphandle kokusasaza nokuba bekunokuthiwa mandikhethe.
“Ngendisweleka usuku nosuku ngaphandle kosasazo…ngoko inye into endinika impilo kukusasaza, ukubalisa amabali.”
UBuck uthi ubomi bakhe bobokunxulumana nabantu, esabelana ngezimvo esebenzisa iqonga losasazo likanomathotholo.
Lo msasazi oselula sele esilole kwiinkqubo eziliqela nezinkulu isakhono sakhe.
Esandul’ ukungena nje kwiTruFM ngeyeNkanga ka2007, uBuck wenze iinkqubo zaphakathi evekini ezifana  neBhrakfesi, inkqubo yasemini kwakunye neya semva kwemini iAfternoon Drive.
Wazalwa enguBaxolise Siyasanga Matyila ngowe-18 kuCanzibe ka1986, ezalelwa eBhofolo. Uthe akube ephakathi konyaka neminyaka esibhozo ubudala waya kukhulela kwilokishi yasePhakamisa eQonce, phambi kokufudukela eCumakala apho aye wafunda khona de yangunyaka ka-2006.
Kancinane nje phambi kokuzibandakanya nezosasazo, uBuck ebesebenza nombutho obizwa iSilver Ring Thing eyayiphantsi kweWalk Through The Bible.
Uyabalisa, “Ndandisandul’ ukuchitha iminyaka emibini ndikhenkethe ilizwe loMzantsi Afrika, ndithetha nabantu abatsha kumaphondo olithoba, ndiphethe umyalezo wokuzikhwebula kwezesondo,” utsho uBuck.
Nangona nje usasazo yayi ngumnqweno wakhe ekukhuleni, kodwa kubonakala ngathi ibiyinto esegazini lemfuzo.  Kaloku umalume kaBuck, uMhleli Matyila,  wayengumsasazi weendaba zeRadio Ciskei mandulo phaya, phambi kokuba aphathe kweso sikhululo.
“Ngethuba esengumlawuli ndandithanda ukuya kwakhe ngeeholide zesikolo. Rhoqo ndifika kwakhe, ngenxa yobudlelwane awayenabo nabasebenzi bakhe, wawufika kugcwele abasasazi nabasebenzi bakanomathotholo kwakhe.
“Ndandiye ndibabuke abasisi nababhuti babe nokuzithemba okumangalisayo, ndaqonda nje ukuba nam ndifuna ukuba ngomnye wabo,” ubalise watsho uBuck.
UBuck uthi ngaphandle kobugcisa bezosasazo ayikho into ayithanda njengokwabelana ngeengcinga nezimvo zakhe noluntu, ube wena ukwigumbi losasazo. Uthi umsasazi uhlala enomceli-mngeni wokufuna ukuba ngcono yonk’ imihla kumphulaphuli wakhe.
Ubalula amagqala osasazo afana noPutco Mafani, Glen Lewis, Just Ice, DJ Sbu, Chilli M, DJ Fresh, Bad Boy T, Pastor Nozewu, Paul Mtirara njengabantu abebenefuthe kwisakhono sakhe.
“Okona kungumnqa, uninzi lwabo lungena ngexesha elinye nam emoyeni, ” utsho uBuck.
UBuck ukwabona igumbi losasazo njengegumbi lesikolo lokufundela. “Ukusasaza ndikufundele kwiYunivesithi yobomi. Ndicinga ukuba yenye yezinto eyenza uhambo lwam kusasazo ibe lelohlukileyo kuba ndiba seklasini xa ndikunomathotholo.”
Uthi nkqu nomabonakude angekhe wohlule amandla anawo unomathotholo. “Unomathotholo akanantanga. Soze libekho elinye iqonga elifikelela kubantu abaninzi ngesantya sikanomathotholo.
“Abasasazi bakamabonakude babangoosaziwayo, ngelixa abasasazi bakanomathotholo babangabahlobo.”
UBuck ucinga ukuba akamdalelwanga umabonakude. “Mna ndinentloko enkulu, namazinyo agoso ngoko ke andiqondi umabonakude ngowam,” utsho ehleka.
Ungomnye wabasasazi abasasaza kusasa inkqubo yebhrakfesi yeTruFM ebizwa Tru Breakfast, eli lixesha loxinzelelo koonomathotholo nanjengoko elowo nalowo umphulaphuli ezikhethela inkqubo amakayiphulaphule. “Inkqubo endiyenzayo ndifuna ukuyibona iyiyo iMpuma Koloni eyikhethayo ekuseni.”
“Iqubisana nomntu omtsha onomdla nentshisakalo. Akuna kungazuzi nto xa uvuka ngeTru Breakfast kuba itshintsha indlela ocinga ngayo,” utsho uBuck.
UBuck uvakalise ukuba ufuna ukufunda icala lokuba ngumvelisi wecandelo lezobuchwepheshe (technical producer). 
Uncome abo asebenzisana nabo kwinkqubo yakhe, uAsisipho AJ Blie nokwabhiyozela iminyaka elishumi kunomathotholo ngokunjalo noBantu ‘King Beema’ Mokoka bephelekwe nguPhendulwa Mbuyazwe ongumvelisi wale nkqubo.
Lo msasazi ukwaxakekile nangumculo kuba nangoku unengoma ayenze noSoso Boy ezakuphuma kungekudala.
Ungancokola noBuck Matyila kwiTwitter: @Buck_Matyila, kwiInstagram @BuckMatyila nakwiFacebook Buck Matyila.
Kungenjalo, iDoro Team (TruBreakfast) ikhona kwiTruFM phakathi ko-6 no-9 ngentseni yoMvulo ukuya ngoLwesihlanu!