Inkxalabo ngokwanda kwamatyala obuqhophololo ePort Alfred

Amapolisa asePort Alfred axhalabile kukwanda kwamatyala obuqhophololo (fraud online), emva kokuvulwa kwamatyala alishumi elinesine (14), kwisithuba esingaphantsi kwiinyanga ezimbini kutshanje, nalapho kuthe kwasetyenziswa uhlobo olunye kuwo onke la matyala.

Amaxhoba aye atsalelwe umnxeba esaziswa ngobuqhophololo obuqhubeka kwii-akhawunti zabo zebhanki. Umrhanelwa uba neenkcukacha zonke zexhoba, nto leyo ibangela ukuba ixhoba lingakrokreli nto.

Emva Koko umrhanelwa uye acele ixhoba ukuba lingqine iinkcukacha eziquka inombolo yesazi, ze kamva licele inombolo ye-OTP ethi ithunyelwe yibhanki yexhoba. Ukanti emva kwemizuzu embalwa ixhoba liye lifumanise ukuba kutsalwe imali kwi-akhawunti yebhanki yalo.

UmKomishinala wamaPolisa kwingingqi yeSarah Baartman uMajor General Zolani Xawuka ubongoze uluntu ukuba luhlale luqaphele xa luthenga lusebenzisa i-intanethi.

“Uluntu malungamkeli uncedo kwii-ATM kubantu abangabaziyo xa bekhupha imali nanjengoko amakhadi aye atshintshwe umntu engakhange aqaphele, ize kamva imali yakhe yonke umntu ayisebenzele nzima ikhutshwe kwenye i-ATM”, wongenze ngelitshoyo uMajor General Xawuka.