Inkxaso kubafundi bephondo

Inkampani yonkinkisho lombane * -Eskom unikeze ngezigidi ezingaphaya kwamashumi amabini anesine zeerandi (R24 million) kubafundi baseMpuma Koloni abafuna ukufundela ubunjineli bombane (electrical engineering) kwiikholeji (Technical Vocational Education and Training [TVET]) zeli phondo.

Ethetha kumsitho wokuwongwa kwabafundi bebanga leshumi abaphumelele emagqabini eMonti ngoLwesithathu, igosa lezonxibelelwano kwa-Eskom ephondweni uNtombekhaya Mafumbatha uthi, le nkxaso-mali izakujolisa kubafundi abaphuma kwizikolo ezisemaphandleni kweli phondo.

“Abo banomdla, bangaqhagamshelana nee-ofisi zethu kuyo yonke iMpuma Koloni phakathi komhla weshumi elinanye (11) ukuya kwishumi elinesihlanu (15) kule nyanga,” utshilo uMafumbatha.

Kusenjalo inkampani yezonxibelelwano iMTN idize ukuba izakuxhasa ngemali abona bafundi babini bagqwesileyo kwiimviwo zikaGrade 12 kweli phondo.

Le nkampani ikwanikeze ngee-laptop kubafundi abalishumi abaphumelele emagqabini.

Kananjalo, ibhanki uStandard Bank ithe iza kukhupha imali ekwikhulu leerandi (R100 000) kubafundi abalishumi abaphumelele emagqabini kwiimviwo zebanga leshumi ku2015.