Inkxaso kwikhaya labantwana eMotherwell

Umbutho iputcomafani Consulting (PMC) uzakube ubhiyozela usuku lokuzalwa kukaTat’ uNelson Mandela kwikhaya iThamsanqa Project elikwilokishi yaseMotherwell eBhayi namhlanje apho kuzakube kunikezwa ngezixhobo ezifana neencwadi, ithala leencwadi, iingubo, izixhobo zokulima nokunye.

Umsitho wokunikezwa kwezi zixhobo uzakube uzinyaswe nguPutco Mafani buqu wePMC kwakunye noMphathiswa wophuhliso lwamaphandle uMlibo Qoboshiyane.

IThamsanqa Project igcina abantwana abangamashumi amane anesithoba (49).