Inkxaso yamanzi kwizikolo zaseBCM

Inqununu yesikolo iSinethemba High esiseMdantsane kwA Unit 3, uLandile Tola, uthi amanzi bubomi kwaye ayimpilo nanjengoko iyenye yezinto ezingundoqo ngaphakathi esikolweni. UTola uthi izifundo ziyakwazi ukuba zime zingaqhubekeki xa amanzi engekho esikolweni.

UTola ukutsho oku ngoLwesibini kule veki ngethuba ebulela kumbutho weGift of the Givers ubambisene nenkampani evelisa iimoto eMonti uMercedes-Benz South Africa (MBSA) xa bebenikezela ngamatanki amanzi kwanezinto zokuthambisa kubafundi kwizikolo ezintlanu zaseMonti.

“Sikwindawo ethwaxwa yintsokolo apha eMdantsane. Siyabulela ngenkxaso esiyifumanayo sisisikolo kwabakwaMBSA kwakunye neGift of the Givers. Akukho kokuqala uGift of the Givers ebonakalisa uthando lwakhe kuthi, ngamatyeli besiza. Apha esikolweni sinenkampu yokufunda kwabafundi exhaswa nguGift of the Givers, sinazo nezindlu zangasese ezakhiwa kwangulo mbutho,” utshilo uTola.

IGift of the Givers ibambisene nenkampani evelisa iimoto eMonti uMercedes-Benz South Africa (MBSA) xa bebenikezela ngamatanki amanzi kwanento zokuthambisa kubafundi kwizikolo ezintlanu zaseMonti. IMIFANEKISO: BHEKI RADEBE

UCorene Conradie nongumnxibelelanisi eMpuma Koloni weGift of the Givers, uthi ngumsebenzi wabo ukunceda abo batsala nzima kwaye baseza kuthi gqolo ukwenza njalo.

“Amanzi bubomi kwaye abalulekile. Ubomi abukho ngaphandle kwamanzi. Sikwakhuthaza ukukhuselwa kwanokuxatyiswa kwamanzi. Zintlanu namhlanje izikolo esinikele kuzo ngamatanki,” utshilo uConradie.

UThato Mntambo nonguManejala Jikelele kwaMecerdes Benz-South Africa, uthi abajongananga nokuvelisa iimoto kuphela, ikwaluxanduva lwabo ukukhulisa kwanokuphuhlisa ekuhlaleni ngeenjongo zokunikela emva emakhaya. Uthi baqale ukusebenza neGift of the Givers ngexesha lokuqala kweCovid-19.

UNkosi Mthuthuzeli Makinana nongusihlalo weCONTRALESA kwingingqi yaseBCM, ubulele kuGift of the Givers ngokuthi gqolo enceda kwizikolo zalo mmandla nanjengoko esithi ayiqali ukuza kolula isandla kwesi sikolo. Uqhube womeleza abafundi esithi imfundo sisitshixo sempumelelo kubomi babo.

Umfundi eSinethemba High, uSinalo Mangete, uthi le nkxaso bathe gqolo ukuyifumana kwimibutho efana nale nabo ibenza ukuba bazinikele ekufundeni bazokukwazi ukuncumisa abo bathe gqolo bebaxhasa. Uthi oku kubenza bakhuthazeke nangakumbi kwizifundo zabo.

Omnye wabantu ebebezimase lo msitho nguManeja weSekethi kuMasipala oMbaxa iBCM, uMzolisi Rebe, nonikezele ngamazwi enkuthazo kubafundi ekwabulela nemibutho efake isandla kwezi zikolo.

Ngolu suku kunikezelwe amatanki kwezi zikolo: iSinethemba High, iMasixole High eziseMdantsane nakwizikolo ezintathu eziseDuncan Village iMakinana Primary, iEbenizer Majombozi High kwakunye neMzomhle Secondary School.