Inkxwaleko kuqoqosho lwephondo ngenxa yeCovid-19

UMphathisw' uMlungisi Mvoko UMFANEKISO: Facebook
UMPHATHISWA wezeMali noPhuhliso lwezoQoqosho eMpuma Koloni, uMlungisi Mvoko, uthi intlumo kuqoqosho lwephondo kulindeleke ukuba yehle ngesithandathu ukuya kwisixhenxe ekhulwini (6-7%), watsho ebalula amacandelo aza kuthwaxeka nangakumbi. 
Oku kungenxa yokudodobala kwezoqoqosho okubangelwe yintsholongwane yeKhorona, utshilo uMvoko ngoLwesine ngethuba esenza intetho ekhethekileyo yohlahlo lwabiwomali oluxokonyezelelweyo. Injongo yolu hlahlo lwabiwomali kukwenza uqhogelwano ngelokusabela ngesabelomali kwintsholongwane yeKhorona.
Amacandelo ezoshishino ekulindeleke athwaxeke ngenxa yale ntsholongwane aquka elezolwakhiwo (construction), iinkonzo zokuqhuba ushishino (commercial services), kwanalawo anonaniselwano nehlabathi afana nemizimveliso yeemoto kwanezolimo.
Ngokoqikelelo, iphondo belicinga ukuba liza kwenza ingeniso ye-R1.5 billion kunyakamali ka2020/21, kodwa ngenxa yale ntsholongwane oko akunakuba senzeka. UMvoko uthi baqikelela ukuba bakuqokelela kuphela iR1.06 billion kulo nyakamali.
Yimali engange-R481 million ethe yaphunyezwa ze yafakwa kwicandelo elitsha (Covid-19) lesebe lezeMpilo ukuze kuliwe nentsholongwane yeKhorona ephondweni. UMvoko uthi le mali iza kuthenga izixhobo zokukhusela le ntsholongwane (PPE) kwanezo zincedisa ngomoya (ventilators).
“Kuza kufuneka sibe ngathi siyaqinisa ekwenzeni ngokongezelekileyo, ukuze sibe nokwazi ukubhebhetha isaqhwithi sokulahla ithemba esigqubayo phakathi koluntu lwethu,” utshilo uMvoko.