INomzamo iqhayisa ngemizamo yayo kwiimviwo zikaGrade 12

Inqununu yesikolo iNomzamo High eNdlovini ePort Alfred uThandile Richard Mkele uthi yintsebenziswano phakathi kwabafundi nootitshala ebangele ukuba siqhube kakuhle esi sikolo kwiimviwo zebanga leshumi kunyaka ophelileyo.

UMkele nobebonakala onwabile ngethuba echaza ipesenti abaphumelele ngayo uthe, bazimisele ngokwenza kakuhle nangakumbi kulo nyaka.

Nanjengoko iNomzamo Senior Secondary School ilele kwindawo yesihlanu kwizikolo ezilishumi elinesithoba (19) phantsi kwesithili saseRhini.

INomzamo ibinabafundi abangamashumi amahlanu anesine (54) ngonyaka ka2015, nalapho iphumelele ngo79.62 weepesenti neyenze yakwindawo yesihlanu ilandela emva kwezikolo eziquka iPort Alfred High.

Lo kaMkele uthe bajonge ukonyuka bayohlala kwindawo yokuqala. Omnye wabafundi ebebesenza ibanga leshumi kwesi sikolo ubulele indlela ootitshala ebebebanceda ngayo nanjengoko ephumelele.