Intelekiso ngolawulo lukaMasualle

Umyinge wamashumi amane ekhulwini (40%) okanye isine kwishumi (4/10). Le yindlela ubani angaluqabanisa ngayo ulawulo lweNkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uPhumulo Masualle, ukuba uphando lwecandelo loHlolo lweeNkonzo zoLuntu (Public Service Accountability Monitor [PSAM]) yaseRhodes University yinto esingaqamela ngayo.

Intloko yenkqubo yoHlolo ePSAM uZukiswa Kota iwuhlahla ngolu hlobo umbuso kaMasualle.

Oomasipala: Okuhle kukusungulwa kwenkqubo kaMasiphathisane, into ethembisa ngelithi urhulumento lwasemakhaya lufanele ukuba lwenziwa ngokubandakanya abantu.

Okubi kukuba oomasipala abanaso isakhono sokuchitha imali. Kutshanje oomasipala abathandathu bephondo bathe bafunyaniswa bebole bhutyu kumbandela wokuphathwa kwemali. Apha kuquka nobuqhophololo nanjengoko oomasipala abaliqela bephantsi kophando.

Ezempilo: Okuhle yinkqubo yonyango lwabo banesifo sikagawulayo nesifo sephepha. Umyinge wabo baphantsi kolu nyango ububalelwa ku-96.8% eMpuma Koloni ngo2017.

Okubi ke kukuba isebe lezempilo ephondweni, alinasakhono sokuphatha nokuchitha imali. Kusoloko kukho ukungachithwa kwemali ngendlela. Iinkonzo zeeAmbulensi azonelanga. Inani leeAmbulensi kweli phondo likwi-2 977, into ethetha ukuba phantse isiqingatha sonke seeAmbulensi sisekwimfuno.

Kulawulo lwendalo: Ulawulo lwendalo, ngokokutsho kwePSAM, asinto ephantsi kwezicwangciso zikarhulumente wephondo. “SiyiPSAM asinabungqina bokuba iNkulumbuso ikhe yenza amatiletile okuqwalasela nokulondoloza indalo ngexesha layo,” utshilo uKota.

Ezemfundo: Okuhle lizinga lokuphumelela kwebakala leshumi elinesibini (Grade 12) ngo2018 apho iphondo lithe lasuka emsileni ngomyinge ka-70.6%. Futhi iphondo likwawunike ingqwalasela umba wemfundo yoonomngqushwana (ECD). Okubi ke kukuba umgangatho wemfundo yaseMpuma Koloni ukwizinga eliphantsi. Izikolo ezininzi azinawo amathala eencwadi, iilabhorathri kwanonxibelelwano lomnatha, utshilo uKota. “Ezi zikolo ziquka iMyolwa Senior Primary KwaNyathi eLusikisiki apho kungekho zakhiwo. Isikolo sixhomekeke kwizakhiwo zethutyana,” utshilo uKota.

“Ngonyakamali ka2016/17, isebe lezeMfundo eMpuma Koloni lithe lasilela ekwakheni izindlu zangasese zezikolo ezingama-246, isebe likwazi nje ukwakha izindlu zangasese kwizikolo ezingamashumi asibhozo anesibhozo. Le meko ibonakele nakumbindi wonyakamali ka2018/19 apho isebe lakhe izindlu ezilishumi elinesine kumgqaliselo wezikolo ezili-169,” utshilo uKota.

Uhlaliso loluntu (izindlu): Okuhle yinkqubo yokwakhela abantu abadandathekileyo, abakhubazekileyo nabo badala. Okubi kukuhamba emva kwephondo ekuzeni nesicwangciso sokuphucula iimeko zabo bahlala ematyotyombeni.

Noxa kunje, isithethi sikarhulumente wephondo uSizwe Kupelo uthi uMasualle usebenzile ekuzeni nozinzo kwisirhulumente siphela ephondweni. “Uze nozinzo kwisebe lezempilo nelezemfundo, ephucula umgangatho wokuchithwa kwemali kula masebe. Ngo2016, amasebe ephondo athe afunyaniswa ewuphucule umgangatho wokuchitha imali,” utshilo uKupelo.

“Uwuphucule umgangatho weedolophu ezincinane ezifana neLibode, Mt Fletcher, Tsolo, Ngqeleni. Ukwasungule ingxowamali yokuphuhlisa ulutsha apho amakhulu amabini olutsha ethe athunyelwa phesheya ukuya kufunda ngemiba yezolwandle,” utshilo uKupelo.

Ingxelo ephuma kwiOfisi yeNkulumbuso ikwadize ukuba kuza kuqeshwa amagosa ezempilo akuma-583 kwezi nyanga zintathu zizayo ukujongana neemfuno zeNational Health Insurance.

Inkokheli yeDA eMpuma Koloni uNqaba Bhanga uyichaze iMpuma Koloni njengephondo elophukileyo. “Ndinobungqina bokuba lophukile eli phondo, unobangela woko yiANC,” utshilo.

Ngokwamanqaku, uBhanga uyinika umyinge wesithathu eshumini iNkulumbuso uMasualle (30%).