Intengiso ekhangela umntu ogcina umntwana ngeR2500 ibangele ingxoxo

Intengiso ekhangela umntu ogcina umntwana ngeR2500 ibangele ingxoxo.

Amakhasi onxibelelwano ashiyeke engumbhodamo emva kwentengiso yomntu ofuna umntu ozogcina umntwana wakhe oyintombi oneminyaka esibhozo ubudala nozohlala endlini arhole iR2500.

Le ntengiso ichaze ukuba lomntu ozogcina umntwana kufuneka abephakathi kweminyaka engamahumi amathathu anantathu (33) ukuya kumashumi amane anesihlanu (45) ubudala. Abantu bavakalise izimvo ezahlukeneyo ngalo mba, abanye abantu bebekholelwa ukuba lomntu othumele le ntengiso akafanelanga ukuba nomntu ogcina umntwana xa engakwazi ukumhlawula.

Nazi iimbono zabantu malunga noku:

@ZwaneSiguqa: “Oku kuntsokothile kakhulu kwaye ukuntsokotha kuxhomekeke ekuxhatshazweni. Abakho baninzi abemi boMzantsi Afrika abanokuyamkela le nto. Kodwa umntu osuka kumazwe angabamelwane ofuna indawo yokuhlala, ukhuseleko kunye neR2500 angayamkela. Yiloo nto abemi bamazwe angaphandle bengelotshaba okanye oyena nobangela wokunyuka kwentswela-ngqesho eMzantsi Afrika. Abaqeshi kunye neemeko zokusebenza ezixhaphazayo kubasebenzi abafumana umvuzo omncinci ngumba. Abemi bamazwe angaphandle abafane bavakalise ukunganeliseki kwabo ngemivuzo okanye bafune amalungelo abasebenzi.”

@MissDiko: “Ndiyitsho le nto ngalo lonke ixesha, andinaye umncedi kuba andinako ukufikelela ngokwemali. Akukho nto imbi njengokuhlawula umntu imali encinane ngomsebenzi.”

@Scrirocco: “Ingxaki ngale nto kukuba umntu oncedisayo uza kujonga umntwana into elandelayo, kufuneka apheke, acoce, ahlambe impahla nezinye izinto okokugqibela azikho iiyure ezimiselweyo zokusebenza ngaloo mali.”

Omnye wabantu abathe bavavanya uluvo lwabo malunga noku ngumsasazi kamabonakude nonomathotholo, uAnele Mdoda othi “kubi” oku.

@Anele: “Hayi andazi, ngubani lo una-33 kufuneka arhole iR2500 ngenyanga. Kufuneka siyivume into yokuba asinayo imali yabancedisi abasebenza ngokusisigxina. Oku kubi.”

Abanye abantu khange bavumelane noMdoda xa ebiza umntu obhengeze isithuba sokugcina umntwana ngomvuzo weR2500 njengobubi.

@nyebe_official: “Ububi? Ungathini ithi kanti lomntu urhola iR10 000 ngenyanga ufuna umntu ozohlala nabantwana ukuze aqhubeke nomsebenzi? Sifumana izixa zomvuzo ezahlukeneyo. Baninzi abantu abahlawulwayo loo mali, kuba ngelishwa akukho misebenzi ihlawula ngcono. Iimeko zethu zahlukile. Ukuba urhola iR50 000, nakanjani mhlawule kakuhle umntu oza kukugcinela umntwana kwaye ungagxeki abo bangakwaziyo ukuyihlawula.”

@Sim_Cekiso: “Awuhluphekanga. Musa ukwala abantu ithuba lokufumana lomalana. Abantu bahlala bengenanto ngaphandle. Lo R2500 inganceda kakhulu.”

@ZakithiNkosi: “Nathi singabazali sihlawulwa kancinci. Ngaba kufuneka sohlulelane ngesiqingatha nomncedi kumvuzo wethu? Ngaba kufuneka ndiyeke umsebenzi wam kuba ndingenamali yomntu ogcina umntwana? Le yincoko eyahlukileyo kwindlela izinto ezihamba ngayo kuqoqosho.”

@VendaNgaDecembe: “Kodwa Anele, sinabo abathweswe izidanga zeMasters ababhatalwa iR5000 kwaye awungxoli ngayo kodwa kufuneka uyikhabe le ntlawulo yomncedisi lo gama ungakhathali xa kunikwa abafundi abanezidanga ezigqithisileyo, ngoba? Ngaba kulungile ukwenza ngathi awuyiboni loo nto?”

Bekukho abantu abangazange babone ngxaki ukuba umntu ogcina umntwana abhatalwe iR2500 ngenyanga.

@Nicholasmemani: “Kodwa abantu mabajonge ngolu hlobo, umntu oqeshe lo mncedisi ngumsebenzi naye. Ufumana umvuzo kwaye unika ithuba kumntu ongenamvuzo kwaphela. KwiR15 000 endiyifumanayo umzekelo, njengenxalenye yeendleko zam ndiza kubhatala iR2500, akunjalo?”

@QuincySebokwana: “Enyanisweni andiboni ngxaki apha, umntu ogcina umntwana uhlala nabo, zonke iindleko zekhaya namatyala ahlawulelwe, kunye nokutya, kwaye akukho mfuneko yemali yokhwela. Mhlawumbi uya kuphathwa njengelungu losapho njengoko ixesha lihamba kwaye iingenelo zokuhlala nabo ziya kwanda.”

@LollyEncod: “Ingcono kasixhenxe kuneR350 oyilindayo nyanga zonke.”

UMvuzo ongowona mncinane weSizwe (National Minimum Wage) (NMW), kunye nowona mvuzo uphantsi kwamanye amacandelo, unyukile ukususela ngomhla wokuqala kweyoKwindla kulonyaka. Ubuncinane bemali yabasebenzi basezifama kunye nabasebenzi basemakhitshini ekufuneka bayirhole ngeyure yiR25,42.

UMphathiswa wezeNgqesho naBasebenzi uThulas Nxesi unyuse owona mvuzo uphantsi wabasebenzi basezifama kunye nabasebenzi basemakhitshini nge-9.6%.

“Kuvunyelwene ngoMthetho weSizwe woMvuzo oMiselweyo ngeenjongo zokukhusela abasebenzi abarhola imivuzo ephantsi eMzantsi Afrika nokubonelela ngeqonga lokucutha ukungalingani,” utshilo uNxesi ethetha ngokunyuswa kwemivuzo.

Ukwaziswa koMthetho weSizwe woMvuzo oMiselweyo kuthiwa kuxhamle abasebenzi abazizigidi ezithandathu.

UMphathiswa uthe aba basebenzi ngokubanzi abalungelelananga kwaye basesichengeni, kwaye ngaphandle kokwaziswa koMthetho weSizwe woMvuzo oMiselweyo ngebeqhubeka nokunyamezela imivuzo ephantsi kakhulu kunye nentlupheko.

Ngokwengxelo yeSebe lezeNgqesho naBasebenzi ukunyuswa kwemivuzo kuzakuxhamla abasebenzi basemakhitshini abangama-892 000 uninzi lwabo ngabasetyhini, kunye nabasebenzi basezifama abangama-800 000.