Intlabamkhosi ngabakokotela umbane eBCM

Umkokotelo wombane eBuffalo Flats eMonti UMFANEKISO: FACEBOOK

UMASIPALA oMbaxa iBuffalo City umemelele kuluntu ukuba luzibike kwabezomthetho izehlo zokudityaniswa kombane ngokungekho semthethweni, esithi lo mkhwa weZinyoka utyabula umasipala iR228 million ngonyaka.


Kwezi nyanga zintathu zidlulileyo zokuvalwa kweentshukumo elizweni (Lockdown), lo masipala uthi kunyanzeleke ukuba kutshintshwe izixhobo zokudlulisa umbane (transformer) ezilishumi elinesibini, ngenxa yeZinyoka, nto leyo eyenza ifuthe ekunikezweni kwenkonzo yombane.

Ngenxa yalo mkhwa iBCM ithi inomcelimngeni wokunqongotshelelwa zizixhobo zokudlulisa umbane (transformer) ezisibhozo, ekufuneka zitshintshiwe ngenxa yeZinyoka.

Kule veki amagosa ezomthetho aseBCM kunyanzeleke ukuba akhaphe amagosa ombane ukuya kulungisa umbane omoshwe ziZinyoka eMdantsane naseMzamomhle.

UMasipala uthi urhanela ukuba kukho umkhambathi ogqubayo kuba izixhobo zokudlulisa umbane (transformer) ezibiweyo, ziphinda ziyokusetyenziswa kumatyotyombe, nto leyo ebangela uxinzelelo embaneni.

USodolophu waseBCM uXola Pakati, kwiNtetho ngoBume besiXeko, uthe: “Sichithe imali eyiR548 million embaneni, nto leyo ekhokelele ekufakweni kombane kwizindlu ezingama5200 kwanakumatyotyombe akwi1288. Kulo nyakamali uzayo siza kuchitha imali eyiR121 million, apho iR18 million kuyo ibekelwe bucala ukufakela umbane, nalapho siza kufakela umbane kwizindlu eziyi133 kwanakumatyotyombe ayi700.”