Intlungu kubafundi bemamele ityala lokubulawa kukaLwando

USiphesihle Mafungwa, Yamkela Mxokozeli, Philani Daca, Sindile Khanga, Lwakhe Matakanye. Umfanekiso: Mabini Mpuhla

Ibizele ime ngeembambo inkundla kamantyi yaseMthatha ngethuba kumanyelwe isicelo sebheyile sabafundi abahlanu beYunivesithi yaseWalter Sisulu.

Ngaphandle kwenkundla bekubhanya-bhanya ngamaphepha abhalwe imiyalezo eyahlukeneyo equka ethi umthetho mawudlale indima yawo, ababulali mabahlale entolongweni, asinakufunda nababulali‘ neminye imiyalezo.

Abafundi bezobugqirha bebenxibe izinxibo zokusebenza bemanyene ngezandi ezibonakalise unxunguphalo lwabo. Kwabo bebexhentsa ngaphandle kwenkundla bekukho nabafundi baseZamukulungisa kunye nabo bafunda kwamanye amacandelo ezemfundo kule yunivesithi. Iingoma beziquka ‘oosenzeni na, asiphelelanga kushota uLwando’ nenkitha yezinye.

Abarhanelwa abamagama anguSiphesihle Mafungwa, uYamkela Mxokozeli, uPhilani Daca, uSindile Khanga noLwakhe Matakanye – bavele phambi kwenkundla kanye ngomkhono emva kwentsimbi yeshumi elinanye.

Inkundla ikumisile ukuviwa kwesicelo sebheyile, isimisela umhla wamashumi amabini anesine, iwamisa phantsi kwezi zizathu: isenza iinzame zokuqinisekisa ukuba iinkcukacha needilesi ezinikezwe ngabarhanelwa ziyinyani, esinye isizathu sesokuba kusaqinisekiswa ukuba abarhanelwa abanawo amanye amatyala ngaphandle kweli lixoxwayo.

Ijaji ithe yaveza ukuba abathathu kwesi sihlanu sivalelwe nge-13, baze ababini bavalwelwa nge-14 yale imiyo inyanga.

Ekuphumeni kule nkundla, omnye wesigqeba esiphethe abafundi kwiSRC, uMxolisi Zoko, uthe wabikela abafundi ngeziphumo, wadiza nokuba iSRC idibene nosapho lakwaMantshontsho baceba ukwenza inkonzo yesikhumbuzo ezakubanjelwa kwiziko lezifundo zempilo elitsha elikwisibhedlele iNelson Mandela Academic Hospital kule veki izayo.

Ongumhlobo osondeleyo kumfi, uNathi Sibhoko wongeze ngeli, “Kukho igqwetha elingusaziwayo kwiinkundla zaseMthatha elithe lazinikela ekusincedeni ngokusinika iingcebiso zomthetho liphinde lisigcine sinolwazi ngokwenzekayo kweli tyala”.

OkaSibhoko uqhubeke ngokukhuthaza ukuba abafundi abanezikhalo ngokuchasene nesi sihlanu baze ngaphambili.


Kwiinzame zokuthetha nomnye wabo bangxwelerheke ngokungenalusini uYamkela Jama, uthe akalungelanga ukuthetha ngenxa yeentlungu kwaye ngomso ngentsimbi yethoba uzakube ekhatshwa ngabafundi eyokubona ugqirha ojongene nemiba enobuzaza iNeuro Sergeon.

La makhulu abaxhasi bafunge bamunc’ iintupha ngelithi ngoLwesithathu kule veki izayo baza kubakhona bezokunika inkxaso ngobuninzi babo.