Intlungu yejoni laseMthatha

Eyona nto yayibuhlungu kuMnu. Mzwandile Vena owayesakuba lijoni loMkhonto weSizwe xa wayendityelele esikolweni eNgangelizwe eMthatha, yayikukuba imbali yesizwe esiNtsundu eMzantsi Afrika ifana neyebali lomvundla oleqwa ngabazingeli beza kuwupheka bawutye.

Ibali lomvundla libaliswa ngumzingeli, nguye oyincutshe ngezinto zolonwabo, iintlungu, neemfuno zomvundla. Kunjalo nakwimbali yabaNtsundu ibhalwe ngabeLungu.

Yiloo nto ke namhlanje sibalisa ngalo mlweli wesizwe. UMzwandile Vena isiduko sakhe ngumTshawe wesizwe samaMbalu. Imbali ngamaMbalu ithi, uTshiwo wazala inkulu yakhe uPhalo, waze ekunene wazala uGwali, waze eqadini wazala uThiso.

AmaMbalu la aphuma kwiqadi likaTshiwo, aphuma kuThiso. Esi sizwe sathiywa ngenkabi yenkomo awabe eyithanda kakhulu uThiso. Nkabi leyo igama layo kwakusithiwa nguMbalu. UMbalu asililo igama lomntu.

UThiso oliqadi likaTshiwo wabhubha engashiyanga mntwana wesende kwindlu yakhe oza kuthi asale elawula isizwe sakhe samaMbalu.

Kuthe kwakuba nje uPhalo wamisela omnye woonyana bakhe uLanga ukuba angene kule ndlu yamaMbalu, abe yintloko nenkosi yaso. Yiloo nto xa bezithutha besithi: “Thina singamaMbalu, isizukulwana sikaNqeno noLanga.

UMzwandile Vena wazalelwa eRhini ngowe1956, Kowabo bangabantwana abathandathu, ngamakhwenkwe amathathu neentombi ezimbini, yena ungumntwana wesibini.

Abazali bakhe yayinguyise ongasekhoyo uJoseph Faku Vena nonina uPatience Nomonde, oyintombi yakwaMbekela eQunu eMthatha. Uyisemkhulu kanina ngomnye wabantu ababa nefuthe kubomi nemfundo kaGqr. Nelson Rholihlahla Mandela, oko kungqinwa nguMadiba ngokwakhe kwincwadi yakhe ethi, ‘Indlela Ende Eya Enkululekweni’ uthi wade wampha ihempe enkulu.

Uyise kaMzwandile, uFaku Vena, wayezalwa nguPhohlwana nenkosikazi yakhe uMamCirha.

Uyisemkhulu uPhohlwana wayengumsebenzi wasefama owayethengisa iinkuni nemifuno nowade wabangumntu oNtsundu owakwazi ukuzithengela iveni yokwenza lo msebenzi, de waphokela esogqitha naloo mLungu waloo fama.

UmLungu wamcaphukela ngenxa yeso sakhono sakhe waza wamgxotha emtyhola ngelithi. ‘Uzenza umLungu’. Ukumka kwakhe kuloo fama waya kuhlala elokishini eJoza eRhini, nalapho waswelekela khona.

Uyise uJoseph Faku Vena owayeyititshala wayengavani neziphathamandla zemfundo kangangokuba wayesoloko esuswa kwesi isikolo asiwe kwesiya, kangangokuba wade kwenye yeengxabano zakhe neziphathamandla waleqa umhloli ogama linguNel ngentonga emkhupha eklasini yakhe.

UMnu. Mzwandile Vena amabanga akhe aphantsi wawafunda eRhini. Ibanga lematriki walipasa eSt John’s College eMthatha, wathi akuba egqibile wadlulela eFort Hare.

Kulapho eFort Hare apho babesolwa ngobunqolobi ekunye nomntakwabo. Kwakusithi xa kukho ugwayimbo lwabafundi eFort Hare kuthiwe ngabo unobangela wolo gwayimbo, de iziphathamandla zikaRhulumente welo xesha ziye kunina zimthethisa ngoonyana bakhe abangabanqolobi. Seso sizathu esenza ukuba unina abuyele eMthatha.

Uthe uMzwandile Vena eseseFort Hare wazimanya nombutho weANC waze wayisebenzela ngokusekhusini.

Kuthe ngowe1980 wabhacela kumazwe angaphandle apho wafumana khona uqeqesho.

UMnu. Mzwandile Vena uzeke uNomonde Ndindwa intombi yasemaNtlaneni eLusikisiki, balizwe ngabantwana abane, amakhwenkwe amathathu nentombazana.

UMzwandile Vena yenye yamadoda awayetyunjwe ngumbutho weAfrican National Congress ukuba abe ngabalindi bakaNelson Rholihlahla Mandela emva kokuba ekhululwe eluvalelweni ngomhla we11 kuFebruwari 1990.

UMnu. Mzwandile Vena wabanjwa nguRhulumente waseTranskei owawukhokelwe ngomfezeko-egqibeleleyo uGqr. K.D. Matanzima ngowe1987 etyholwa ngezenzo zobunqolobi. Wayekrokrelwa etyholwa ngokuba wenza isenzo soqhushumbiso nobugrogrisi ngomhla wama26 Juni 1985.

Ngaloo mhla kuthiwa idolophu yaseMthatha yathi yahlokonyiswa luthotho loqhushumbiso lwebhombu olwatsho olunye emva kolunye nolwathi lwatshabalalisa izinto ezininzi nalapho kugcinwa khona i-oyili (fuel depot).

Ngaphezu koko olu qhushumbiso lwatsho lwacima izibane zikagesi kwidolophu yonke kwatsho kwamnyama iiyure ezininzi lwaza lwaphazamisa noophayiphi bamanzi.

Nangona kungazanga kwabakho mntu wonzakalayo kuloo ntlekele, kodwa wona umonakalo waba zizigidi ngezigidi zeerandi.

Iphephandaba lesiXhosa laseQonce ‘Imvo ZabaNtsundu’ lomhla wesi8 Juni 1990 lakhupha inqaku elithi, “UVena Akanatyala,” labhala lathi: “UMTATA: UMnu. Mzwandile Vena, 32, owayetyholwa ngokuqhushumbisa iziko lepetula nelombane apha kweyeSilimela ngonyaka ka1985 uphume etshaya akuba efunyenwe engenatyala yiNkundla yeJaji.

UMnu. Vena noyinzalelwane yaseQweqwe kufutshane apha, wabanjwa ngamapolisa aseMzantsi Afrika eKapa ngoAgasti ka1988 waza wathunyelwa eTranskei ngokugunyaziswa yinkundla yalapho.

Ekufikeni kwakhe wadityaniswa noMnu. Mzimkhulu Tukela noMnu. Sonwabo Mbekela, xa bona betyholwa ngokumgcina kumakhaya abo.

UMnu. Johan du Toit obenguMtshutshisi kweli tyala wazise iNkundla ukuba uMtshutshisi oMkhulu, uMnu. Chris Nel ufumene umyalelo ophuma kuMphathiswa weSebe lezoBulungisa uNkosi Phondolwendlovu Ndamase, esithi ityala likaMnu. Vena malibhangiswe.

Nejaji uMnu. Davies wazise ukuba elo tyala lichithiwe. Lona ityala likaMnu. Mbekela nelikaMnu. Tukela lachithwa kwinyanga ephelileyo.

UMnu. Vena ebekwajongene nesityholo sokufumana uqeqesho lwasemkhosini kumazwe asemzini.”