Intombi yaseBhofolo ikuMrs Worldwide International

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NgoMgqibelo umhla wama-27 kule yeThupha, kuzakubanjwa uMrs Worldwide International 2017, phaya eD’Resort kwilizwekazi laseSingapore.

Ukanti nathi apha eMzantsi Afrika sinalo igqiyazana laseBhofolo eliphaya ngoku.

Emva kweeyure ezilishumi kwinqwelo-moya eya eSingapore, naye uNoni Mbete ude wabe uyafika kwela lizwe. UMbete nguMrs Africa 2017 kwaye uyokumela iAfrika yonke kolu khuphiswano lwabafazi babantu.

NgoMgqibelo uvalelise kubantwana bakhe ababini – uMbali noAmile – nomyeni uZukile Mbete, eBhayi phambi kokuqala eRhawutini abambe elandelayo inqwelo-moya eya eSingapore.

Siye satsibela kwakhe kule veki iphelileyo, phambi kokuba abheke phesheya.

I’solezwe: Molo MamBhele! Gqaba-gqaba uziva njani ngalo Mrs Worldwide uya kuye?

Noni: Yimincili yodwa! Lithuba elikhulu eli lokudibana nabantu bakwamanye amazwe – abafazi abathatha inxaxheba kulo nyaka basuka kumazwe angamashumi amabini anesixhenxe – kwaye nethuba lokubuya nale ndebe kaMrs Worldwide!

I’solezwe: Kakade kuye kuthini xa unguMrs Worldwide?

Noni: Xa uthe waphumelela uye ufumane izipho ngezipho kwaye uvulelwe neengcango zokwenza umsebenzi wesisa kwilizwe jikelele. Ukunceda abantu yinto apha esegazini kum.

I’solezwe: NjengoMrs Africa ungathi uzuze ntoni?

Noni: Ininzi, bendinenkqubo yam – Resolute Women Campaign – enceda abafundi, ingakumbi abangamantombazana. Bendihamba ndityelela izikolo neelokishi ndithetha namantombazana.

I’solezwe: Uthetha ntoni nawo?

Noni: Ngezinto ezifana nokungaxhomekeki emadodeni, nokuzimela njengamantombazana. Kulula ukuthetha ngezi zinto kodwa amantombazana kufuneka abe nemizekelo ephilayo yamanina azimeleyo. Kufuneka amantombazana azi ngamathuba abanawo kweli lizwe.

I’solezwe: Siyakuva. Uziva njani ngoMgqibelo lo siya kuwo? Uzakuphumelela?

Noni: Hahaha! Wena, ucinga ntoni!?

Siliphepha simnqwenela konke okuhle uMrs Africa wethu waseBhayi!

Ngethemba lokuba uyakubuya enguMrs Worldwide International 2017 kule veki izayo!