Intunyekwe ngomlilo iofisi kaceba!

Iofisi kaceba etshisiweyo UMFANEKISO: Phinda Kula

Kapa: ABAKWANTSASANA bakhangela naphantsi kwezicithi abo bathe bonakalisa iofisi kaceba kwaWard 104 kummandla waseDunoon.

Oku kuza emva kokuba abahlali abe bevutha ngumsindo bengakhange bakwazi ukuzibamba ngethuba bentumeka ngomlilo umnyango weOfisi kaCeba wabo uLubabalo Makeleni ngomhla weshumi kule iphezulu.

Olu dushe lunwenwele nakwisiganeko sokuntunyekwa ngomlilo kwesigadla ebesidlula ngendlela. “Emva kokuba kususwe amatyotyombe ebe gxunyekwe ngokungekho mthethweni, abahlali baqalise ngokugibisela amatye kwizithuthi ezihamba kuhola wendlela uN7,” utshilo uSajini Noloyiso Rwexana.

Ezi zidubedube ziqale ngomhla wesibhozo kule nyanga ngethuba amagosa eenkonzo zonyanzelisomthetho kwisixeko saseKapa echitha ngokungenalusini amatyotyombe wabantu.

Ngomhla weshumi kwakule nyanga kuhlaselwe, kusonakaliswa iofisi kaceba kwiHolo yoLuntu kula mmandla. Kudizwa ukuba uceba ebe valeleke ngaphakathi ngethuba kusehla olu dushe.

Ukanti akukho bani sele ebanjiwe malunga nalo monakalo. “Masiphakameni bantu bayithandayo iDunoon siyilungise. Siphelise aba tsotsi basimoshela iDunoon benza ngathi bayawazi umzabalazo bengawazi. Basimoshela izinto esinazo ekwakudala sizifuna, masiphakameni,” utshilo uMzoboshe Mawethu ngethuba ephefumla kwikhasi likaFacebook waseDunoon.