Inyembezi zomzali zoxutha iintsikelelo

Naku ndifikelwa lusizi, Amehlo wam engcweng’ iinyembezi, Intliziyo yam ibethela ukuma, Ndingcangcazela umzimba wonke, Ndingevezela namadolo, Ndiphelelwa ngamandla ndimkelwa lithemba, Umoya udakumbile, Inyembezi zomzali olilel’umntanakhe azibukeleki.

Nceda Thixo uzis’ukhanyo ebantwaneni bethu, Uhluz’iingqondo zabo bohlul’okuhle kokubi, Ugqogq’iindlebe zabo ngelizwi elibukhali, Ze bangakhali ngamntu ngomso, Bazizibhadu ezibhadulayo njengebhadi, Balahlekile baphambuka emendweni, Abantwana bethu bakude nofefe lukaThixo, Abazali bathwele umthwalo onzima, Umthwalo wokuzilawula kwabantwana, Umzali unqwenela umntanakhe abenekamva eliqaqambileyo, Abantwana abazinanzanga iinzame zaba bazali, Abazali beva kabuhlungu, Hayi usizana lomzali endinguye.

Umnqweno womzali kukubona umntanakhe ephumelele, Umnqweno womzali kukukhulisa umntwana oqeqeshekileyo hayi oqaqadekileyo, Abantwana bethu bazisa intlungu hayi injabulo, Ngenelela Thixo izwe lakho lonakele, Yintlungu ukubon’inyembezi zomzali ziphalala.

Inyembezi zomzali zinzima, Iinyembezi eziziswa yinzala yakho zinzima ngakumbi, Inzala bekufanele ukuba iyakuncumisa, Kodwa yiyo eyigubayo intliziyo isale izingceba, Yiza nogumbe ungatshabalalisi koko uhlambe izono zehlabathi, Amehlo wam akubonile okubi kusehla, Iindlebe zam zikuvile okubi okuthethwayo, Umzali endinguye ndaxolela, Ndazixolisa ndathi kuzolunga, Zehl’inyembezi ndaphelelwa ngamandla.

Thandaza mzali ubuyis’ithemba, Ithemba lokub’izinto zizakulunga, Ukwehla kwenyembezi kumzali ngumcimb’onyekenyeke, Indlela zokukhula ziqob’ingqondo zabantwana bethu, Indlela zokukhula kwalemihla kutyakatya intliziyo zabazali, Kunzima kutsalwana ngesijungqu sethambo elingenamongo, Inyembezi zomzali ziyathetha, Inyembezi zomzali ziyasinda, Inyembezi zomzali aziweli phantsi, Inyembezi zomzali uzosula ngokuqondisa ibatha, Inyembezi zomzali mayibezezovuyo hayi ezentlungu, Inyembezi zomzali zoxuth’intsikelelo.