Iphi imali sebe lezeMisebenzi?

Ndicela nindiphandele ngemali yomntu kwisebe lezeMisebenzi – iCompensation Fund, yomntu owanzakalayo kwisithuba seminyaka emibini, ngoku dololo ukuyifumana imanejala, oko yayisithi lisesePitoli eli tyala kunanamhlanje

Ingxaki ipha kula Labour useMonti. Umntu lo yena unentsimbi ethangeni, wadutyulwa ephume nomsebenzi eMthatha, abantu basemsebenzini wakhe bamnika i-UIF.

Bathi le ke yomonzakalo iseLabour, bazenza iifomu, bazisa yonke into, nezinto zikaGqirha zipha kubo kwaLabour, akafumani nemali yakwaSassa, naphaya oko elindisiwe nguGqirha wakhona. Waqala walaliswa eMthatha esibhedlele, waze wathunyelelwa ngapha. Wachanwa emthanjeni, unyawo alinyatheli, ndicela nindiphandele ukuba iimali zalo mntu zihleli phi na okanye zatyiwa kwaLabour?

Ongafuni ukuchazwa, eMonti

Uceba onecebo

Ndingumhlali wakwa Wadi-11, ndifuna ukuncoma uceba omtsha wethu, uMashwabada Gcilishe.

Kuthe kofika yena kwatsho kwavela imisebenzi, noko ulutsha oluninzi luyaphangela, ndimothulela umnqwazi. Wasondeza nezakhono, ngoku siyakwazi uyokufunda iikhompyutha kwalapha kufutshane nathi e-NU. 5. Ndimbamba ngezandla zombini angajiki. Odwa Klaas, eMdantsane