Iphi imali yeKei Rail?

ULOLIWE iKei Rail, onomzila ophakathi kweMonti noMthatha, usezakuma ngxi nanjengoko amagosa esebe lezothutho eMpuma Koloni esala ukuthabatha uxanduva ngobubhutyubhutyu bolawulo obukhokelele ekumisweni kweenkonzo zalo loliwe.

IKei Rail, eyafakwa kwakhona emzileni ngenyanga yeSilimela ngonyaka ka2011 ngowayesakuba ngumphathiswa wezothutho uThandiswa Marawu, iyeke ukuhamba kweyeDwarha ngo2012 kwaye izizathu zoko azicacanga ncakasana.

Ngelo xesha, lo loliwe wawuxabisa imali engange-R30 ukusuka eMonti ukuya eMthatha yabe imali yokukhwela iteksi ukusuka eMonti ukuya eMthatha ixabisa iR80 ngo2011.

Lo loliwe wawuneenkonzo ezifana nendawo yokulayisha impahla, ikhareji labaneepokotho ezifumileyo (Business Class) elihlala abantu abayi-48 indawo yabo bafuna ukulala (Four-Sleeper coach) ehlala abantu abayi-24, indawo yabafuna ukulala (Six-Sleeper coach) ehlala abantu abayi-36, indawo yokutya, indawo kawonke-wonke (Economy Class) ehlala abantu abayi-64.

Ngethuba esungula lo loliwe, uMarawu wadiza ukuba yimali ebalelwa kwi-R67 yezigidi (R67 million) eyayibekelwe bucala ngonyaka-mali ka2011/12 ukujongana neenkonzo zeKei Rail.

Kodwa emva konyaka oneenyanga ezintathu, lo loliwe wavela wama ngxi.

Ngethuba esungula kwakhona lo loliwe, uMarawu wadiza ukuba oku kuphantsi kwesicwangciso sabo seminyaka elishumi (2011-2021) sokuzisa iinkonzo zothutho zokunceda abantu abahlelelekileyo abaphuma kumaphandle.

Owona mcelingeni weKei Rail, yayikuba wawuthatha iiyure ezingaphaya kweshumi ukusuka eMonti ukuya eMthatha. Izikhululo zayo zaziquka iMonti, iCumakala (AmaBhele), iGcuwa, iDutywa noMthatha.

Umsebenzi wesebe lezothutho ephondweni, esingenakumkhankanya ngegama, uthi lurhwaphilizo olwakhokelela ekubeni ume ngxi lo loliwe.

“Andifuni nokuqhatha, amagosa ezothutho ngawo atya imali edibene nabanikezi-nkonzo (service providers) beKei Rail. Emva koko kwavele kwathi cwaka akwabikho namnye umntu othetha ngeKei Rail,” utshilo lo msebenzi.

Umhlali waseGcuwa uthi kwisikhululo seKei Rail esikufuphi neFingoland Mall, kuqhuba ubuqhetseba obenziwa sisizalwana somntu obesakusebenza eKei Rail.

“Esisizalwana sivule indawo yokuqashisa kwesi sikhululo kuba ayisekho iKei Rail. Amagumbi aqala kuR200 ukuya kuR500 kwaye imali ityiwa sesisizalwana ayiyi kumagosa akwaKei Rail,” utshilo lo mhlali waseGcuwa.

Isithethi sesebe lezothutho eMpuma Koloni uNtombizomzi Bala akakhange ayiphendule imibuzo yeliphephandaba esithi usayinikele kwiziphathimandla zesebe.

Iintsuku zide zantathu eliphephandaba lilinde impendulo kwisebe.