Iphi imizi eCambridge?

ECambridge sasithenjiswe ngezindlu phambi kovoto oluphelileyo, kwabhaliselwa eholweni sanikwa amakhadi aluhlaza; bathi aba bantu masiyozikroba kwamasipala.

Izinyoka zitsala nombane ngoba umasipala akasifakeli. Abantwana bayaphela kukufa ngumbane.

Asiyazi masenze njani ngoku ukuze simameleke, kudala sihlala kula magali sogqithwa ziindawo eMdantsane!

– B.Tywanashi, Cambridge