Iphondo ligxeleshe u-80% kwiziphumo zangomso!

Isebe lemfundo esisiseko kuzwelonke ngomso, uLwesine umhla weshumi elinesibhozo (18), kulindeleke ukuba libhengeze ngokusesikweni iziphumo zebanga leshumi zeklasi ka2023 kwinkonzo yaseMosaiek eFairland, eGoli.

Isebe likwadiza ukuba njengesiqhelo uMphathiswa uAngie Motshekga uzakube ebambe isidlo sakusasa nabantwana nabazali babo kwaye uzakube evuyisana nabo nanjengoko bephumelele emagqabini kwizifundo zabo.

Ngorhatya kwangaloo suku uMlawuli wezeMfundo kuzwelonke, uMathanzima Mweli uza kube esothula intetho edakanca ezi ziphumo.

Iziphumo zonke kumaphondo zilindeleke ngoLwesihlanu umhla we-19.

EMpuma Koloni, iNkulubaphathiswa uOscar Lubabalo Mabuyane kwakunye noMphathiswa wezeMfundo uFundile Gade bazakube bebhengeza iziphumo zephondo eICC eQuigney eMonti.

Kuzakuqalwa ngentsimbi yeshumi elinesibini emini emaqanda. Bazakuqala kusasa apho bazakube bedakancela ezi ziphumo kwiintatheli. Amarhe ngawokuba iMpuma Koloni yenze ngcono nakulo nyaka kwezi ziphumo.

Kunyaka ophelileyo ka2022, iMpuma Koloni iye yaphucula iziphumo kwaye iphondo leza no-77,3%.

UMphathiswa uGade ubhale kwikhasi lakhe esithi iklasi ka2023 ibonakalise ukuzinikela ngamandla kwizifundo zabo ngexesha likaJuni, uthi baye banika abantwana ezinye iiveki ezimbini bekhempishile apho bebefundiswa ngezifundo ezithile abasilela kuzo abantwana.

“Andiqondi ukuba konke oku kungaba kubeyinkcitha xesha, ndithi phakama Mpuma Koloni,” ubhale oko uGade.

Iphondo kwakunye neSebe ligxeleshe umyinge ka-80% kwiziphumo zangoLwesihlanu umhla we-18.