Iphoxekile ziziphumo zonyulo eKapa iANC

NANGONA iphoxekile ziziphumo zonyulo kweli phondo iANC, iyigxininisile eyokuba iza kuhlala iliqela eliphikisayo ibeke uxinizelelo kwiDA ukuze kutshintshe impilo yabo bahluphekayo.

Ngokweziphumo ezikhutshwe yiIEC eCentury City, iDA inkqenkqeza phambili nge 55.45%. UKhongolose uzuze iivoti ezingama28.63%.

Lo nto ithethe ukuba ifumene izihlalo ezingama24 kwiNdlu yoWiso-Mthetho yephondo ngelixa iANC yona izuze izihlalo ezilishumi elinesibini.

NgokweIndependent Electoral Commission (IEC), zingaphaya kwe15, 600 iivoti ezimoshakeleyo kweli phondo.

Usihlalo weANC kweli phondo, uFaiez Jacobs uthe: “Siphoxekile zezi ziphumo. I-ANC incede abantu abaninzi abaneengxaki zamanzi. Kodwa sibona ukuba abantu bavotele iDA. Siza kuhlala siliqela eliphikisayo ukuze kutshintshe impilo yabo,” utshilo.

Inkokheli yeDA kweli phondo, uBonginkosi Madikizela uthe, umbutho wakhe uphumelele kweli phondo emva kokhankaso obe ludinisa lunemicelimngeni emininzi.

Uthe ayiloxesha lokuqhayisa eli, ngaphaya koko kufanele bazijonge bengumbutho, betyise konke ebekuthethwe ngabalandeli ngelixa bebekhankasa.

“Akufuneki sibe nemibono sicinge ukuba le mpumelelo ize lula. Sifundile kolu lonyulo ukuba masingabathathi nje abantu abavotela thina.”

UMadikizela uthe ngoku lixesha lokuba bafezekise izithembiso abazenze ngexesha bebekhankasa.

“Kufuneka siye ebantwini sibagcine ngokuhlala besemfuthweni. Kufuneka sime ngokujonga okwenzeka embuthweni sibeke iimfuno zabantu kuqala. Sixakekile sihlalutya ezi ziphumo ukuze sibone ukuba singalungisa phi,” utshilo.

UJacobs noMadikizela babulele abavoti abathe baphuma kunetha bayakufola emigceni emide ngoLwesithathu.