Iphulo lehlabathi lokufunda ngokukhwaza

Lo nguUnako Tshemesi oneminyaka elishumi elinesibini kunye noBongiwe Nomaqumba.uUnako ezoba umfanekiso awubona kwincwadi ebebeyi fundelwa nguBongiwe ethi Uphi?

UBongiwe Nomaqumba weYelethu Eliphulo NPO uthe wandwendwela isikolo saseThembisa Special School ngomhla wokuqala kule nyanga.

Esi sisikolo sabantwana abanenkubazeko. Uthi injongo yolu ndwendwelo ingephulo lehlabathi lokufunda ngokukhwaza (World Read Aloud Day) nalapho uNal’ibali aye ajikeleze ukufunda nabantwana kwihlabathi jikelele.

Uthi yena uye wabona ukuba makabandakanye abantwana abakhubazekileyo njengoko naye wathi washiywa ngumntwana wakhe ngomnyaka ka2012 nto leyo eyenze ukuba abantwana abanenkubazeko babesentliziyweni yakhe, kwaye kubalulekile nabo babe yinxalenye ngoba ukufunda kukhulula ingqondo kwaye kudibanisa abantu beentlanga zonke, nalo lonke uhlobo lwabantu kuquka nabanenkubazeko. UNkosazana Nomaqumba uthe wafundela abantwana incwadana enesihloko esikhethiweyo kulo nyaka esithi “Uphi?”.

Uqhubeke waphisa ngencwadi awathi wayibhala ngomnyaka ka2015 ethi “Mama’s special baby Me”, ncwadi leyo awayibhalayo ukufundisa kabanzi ngesigulo seDown Syndrome – sigulo eso sahlasela umntwana wakhe oyintombazana waze wasweleka ngo2012, enonyaka ezelwe.

Ezi ncwadi ziza kugcinwa kwithala leencwadi laseThembisa Special School ukuze kube lula ukufumaneka kubantwana, ootitshala kunye nabazali.

OnguManejala wevenkile iJimmy Super Spar, uLoyiso Ntuli, naye uze ephethe izipho ezifana neencwadi zokubhala, ipensile eziyimibala zokuzoba nezinto ezininzi ezishiye uchulumanco nangakumbi kubafundi besi sikolo.

UNtuli uthi amaphulo anje bayawonwabela bengabakwaJimmy Super Spar ngokuba imfundo yinto abayikhuthazayo, umntwana ekhubazekile engakhubazekanga. Inqununu yesi sikolo uMzimasi Magqabi ebengawuvali umlomo luchulumanco.

Uthi bezi zikolo zabantwana abaphila nenkubazeko baye bazive ingathi bangamakheswa kwaye ababandakanywa kwizinto ezininzi.

Uqhubeke wathi abazali abanabantwana abanenkubazeko abazi ukuba babasephi abantwana babo, uthi kusekho abazali ababagcina ezindlini okanye babase kwizikolo zabantwana abangakhubazekanga nto leyo ebenza bakhubazeke nangakumbi okanye ifake uxinizelelo kumntwana lowo.