Iphulo lokulwa nengxinano eDuncan Village

USodolophu waseBuffalo City uXola Pakati UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

UMasipala oMbaxa waseBuffalo City uphantsi kwesicwangciso sokwakha izindlu ezingamawaka amahlanu eDuncan Village kwiphulo lokulwa nengxinano kule lokishi.

Oku kubhengezwe nguSodolophu uXola Pakati ngethuba esenza iNtetho ngoBume besiXeko kwiveki ephelileyo. Njengoko kulindelekile, nangokuhambelana nemithetho yeCovid-19, intetho kaPakati isasazwe ngqo kumaqonga onxibelelwano, ingazinyaswanga ngabakhimkhanyo.

“Sithetha nje sakha izindlu zethutyana eZiphunzana By-Pass kwanakwimpuma yaseMdantsane. Oku kuza kubona imizi eyi-3 174 yaseDuncan Village ifuduka, ukunika umtyhi kolu lwakhiwo,” utshilo uPakati.

UPakati ukwathe ngoku umasipala ukwisigaba sesibini nesesithathu sokwakha izindlu eziyi-2 550 eReeston.

Ethetha ngeenkonzo ezingundoqo abazise eluntwini kule minyaka idlulileyo, uPakati uthe: “Ngo2008 besinemizi eyi-73 700 engenazindlu zangasese. Namhlanje lehlile eli nani laya ku-33 800, kwaye imizi engaphaya kwamashumi alithoba anesibhozo ekhulwini (98%) inamanzi.”

Ngo2008 besinemizi eyi-71 300 engenawo umbane. Sikwehlisile oku sakusa kwimizi eyi-30 400. Nokufikelela kwiinkonzo zogutyulo lwelindle sikwehlisile ngezinga eliphantse libe linye.

“Sichithe imali eyiR548 million embaneni, nto leyo ekhokelele ekufakweni kombane kwizindlu ezingama-5200 kwanakumatyotyombe akwi-1288. Kulo nyakamali uzayo siza kuchitha imali eyiR121 million, apho iR18 million kuyo ibekelwe bucala ukufakela umbane, nalapho siza kufakela umbane kwizindlu eziyi-133 kwanakumatyotyombe ayi-700,” utshilo uPakati.

“Kodwa oku akuthethi ukuba masiphumle, xa kusekho abahlali abangenazo iinkonzo ezingundoqo,” kutsho uSodolophu.

Noxa kunjalo, uPakati ukwavakalise ngolwamvila olwenziwe yiCovid-19 kuqoqosho lwesixeko. Ingqikelelo kukuba isixeko siza kuphulukana nemisebenzi eyi-8 500 ukuya kwi-23 000. “Oku kuza kwangeza kubantu abangaphangeliyo abayi-118 000 kwisixeko,” utshilo uPakati esithi isixeko siphantsi kwenkqubo yokuqubisana nokudodobala koqoqosho ngenxa yale ntsholongwane.